Nanosoft & Solution Ltd.
Nanosoft Website Nanosoft Products Nanosoft Supports Nanosoft Tips Nanosoft Downloads About Nanosoft
Product Information 
คุณสมบัติของโปรแกรม
โครงสร้างของโปรแกรม
ทรัพยากรที่โปรแกรมต้องการ
รุ่นของโปรแกรม
Screen Short
Video สาธิตการใช้งาน

Download

วิธีการสั่งซื้อ

โปรแกรมห้องเช่า , โปรแกรมหอพัก

Nanosoft Apartment.NET

โปรแกรมห้องเช่า หรือ โปรแกรมอพาร์ทเมนท์

  คุณสมบัติของ โปรแกรมห้องเช่า หรือ โปรแกรมอพาร์ทเมนท์
   โปรแกรม Nanosoft Apartment.NET เป็น โปรแกรมห้องเช่า หรือ โปรแกรมอพาร์ทเมนท์ ซึ่งใช้ในการ บริหารงานห้องเช่า , หอพัก , อพาร์ทเม้นท์ ทั้ง แบบ รายวัน , รายเดือน และ รายปี อีกทั้ง สามารถ นำไปใช้กับ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ รายวัน ( Service Apartment ) และ การเก็บค่าส่วนกลาง ของ คอนโดมิเนียม และ หมู่บ้านจัดสรร ได้อีกด้วย โดย คุณสมบัติของระบบรายเดือน จะประกอบไปด้วย การบันทึกการ์ดผู้เช่า ,การพิมพ์สัญญาเช่า การป้อนข้อมูลค่าไฟฟ้า,ค่าน้ำ,ค่าโทรศัพท์ และ ค่าเช่าอื่นๆ หรือ การรับเงินจอง,เงินประกันห้องพัก และ รับเงินค่าเช่าล่วงหน้า ซึ่ง ตัวโปรแกรมออกแบบให้ใช้งาน ได้ง่ายงานได้ทั้ง แบบ Stand alone และ Network รองรับการวิเคราะห์ข้อมูล รายรับ และ รายจ่าย ในรูปแบบของกราฟ และ รองรับการวิเคราะห์ข้อมูล ยอดค้างชำระค่าเช่า นอกจากนี้ยังมีการบันทึก รายการสิ่งของในห้องพัก,มิเตอร์น้ำ,มิเตอร์ไฟฟ้า และสามารถออกใบเสร็จรับเงิน และ ใบแจ้งหนี้ อีกทั้งรองรับการขายสินค้า และ นำค่าใช้จ่ายไปรวมกับค่าเช่า สามารถป้อนข้อมูลการบำรุงรักษาห้องพัก หรือ การรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น และ สำหรับคุณสมบัติของระบบ รายวัน จะประกอบไปด้วย การจองห้องพักรายวัน , การเช็คอิน , การเช็คเอาท์ , ตารางห้องพัก ( Room Planning ) , การออกเอกสาร เช่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี พร้อมทั้ง รายงานข้อมูล และ รายงานเชิงวิเคราะห์ สำหรับรายละเอียดของ โปรแกรมหอพัก สามารถแบ่งได้ดังนี้

ระบบ การตั้งรหัสพื้นฐาน

    ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐาน เพื่อใช้งานในระบบของ โปรแกรมอพาร์ทเมนท์ หรือ โปรแกรมห้องเช่า โดยจะประกอบไปด้วยรหัสต่างๆดังต่อไปนี้

    รหัสพื้นฐานห้องพัก
      - บันทึกรหัสประเภทห้องพัก
      - บันทึกรหัสชั้นห้องพัก
      - บันทึกรหัสอาคารห้องพัก
      - บันทึกรหัสห้องพัก
      - บันทึกรหัสพนักงาน
      - บันทึกรหัสเงื่อนไขการคิด มิเตอร์น้ำ และ มิเตอร์ไฟ
      - บันทึกรหัสการคิดค่าปรับ

    รหัสพื้นฐานลูกค้า
      - บันทึกรหัสกลุ่มลูกค้า
      - บันทึกรหัสสัญชาติ
      - บันทึกรหัสอาชีพ

    รหัสพื้นฐานสินค้า
     - บันทึกรหัสสีสินค้า
     - บันทึกรหัสรุ่นสินค้า
     - บันทึกรหัสสีสินค้า
     - บันทึกรหัสกลุ่มสินค้า
     - บันทึกรหัสยี่ห้อสินค้า
     - บันทึกรหัสสินค้า

    รหัสพื้นฐานการทำงาน
    - บันทึกรหัสรายได้
    - บันทึกรหัสค่าใช้จ่าย
    - บันทึกรหัสรอบการทำงาน  
 
ระบบ การเช่าห้องพักรายเดือน

    เป็นระบบการบันทึกข้อมูลต่างๆของ โปรแกรมห้องเช่า หรือ โปรแกรมอพาร์ทเมนท์ อาทิเช่น การตั้งการ์ดสัญญาเช่า , บันทึกการจองห้องพัก , การบันทึกรายชื่อผู้เข้าพัก , การพิมพ์สัญญาเช่า , บันทึกรายจ่ายในการประกอบการเพื่อนำไปหากำไรขาดทุน เบื้องต้น , การบันทึกค่าเช่าล่วงหน้า , บันทึกการแยกห้องพัก , ย้ายห้องพัก เป็นการบันทึกข้อมูลเริ่มต้น เพื่อจะนำไปประมวลผล และ ออกใบแจ้งหนี้ เพื่อเรียกเก็บเงิน โดยมีรายละเอียดการบันทึกดังต่อไปนี้

    - บันทึกการจองห้องพักรายเดือน
    - บันทึกการ์ดสัญญาเช่า
    - บันทึกรายชื่อผู้เข้าพัก
    - บันทึกค่าเช่าล่วงหน้า
    - การ์ดค่าเช่าล่วงหน้า
    - บันทึกการแยกห้องพัก
    - บันทึกการย้ายห้องพัก
    - บันทึกรายจ่าย
ระบบ การเช่าห้องพักรายวัน

    เป็นระบบการบันทึกข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น บันทึกการจองห้องพัก , บันทึกการเช็คอิน / เช็คเอาท์ , การบันทึกรายชื่อผู้เข้าพัก , สถานะห้องพักรายวัน , ตารางห้องพัก (Room planning) , การพิมพ์เอกสาร เช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการบันทึกดังต่อไปนี้

    - บันทึกการจองห้องพักรายวัน
    - บันทึกการเช็คอิน
    - บันทึกการเช็คเอาท์
    - บันทึกการปรับปรุงข้อมูลการเข้าพัก
    - พิมพ์เอกสาร เช่น ใบเสร็จรับเงิน , Folio
    - ตารางห้องพัก (Room planning)
    - บันทึกยกเลิกการเข้าพัก
ระบบ ประมวลผลรายเดือน
 
    เป็นระบบการประมวลผล ข้อมูล เพื่อออกใบแจ้งหนี้ และ เรียกเก็บเงิน ของโปรแกรมอพาร์ทเมนท์ อาทิเช่น มิเตอร์น้ำ , มิเตอร์ไฟฟ้า , ค่าโทรศัพท์ , การขายสินค้า , ประมวลผลค่าเช่าห้องพัก เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการบันทึกดังต่อไปนี้

    - บันทึกมิเตอร์ไฟฟ้า
    - บันทึกมิเตอร์น้ำ
    - บันทึกค่าโทรศัพท์
    - บันทึกการขายสินค้า
    - ประมวลผลค่าเช่าห้องพัก และ ออกใบแจ้งหนี้
    - บันทึกการรับชำระค่าเช่า
ระบบ บำรุงรักษาห้องพัก

    เป็นการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา ดูแลห้องพัก เช่น บันทึกการซ่อมบำรุง , บันทึกเรื่องร้องเรียน และ รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดของระบบการบันทึก และ รายงาน ดังต่อไปนี้

    - บันทึกการซ่อมบำรุงห้องพัก
    - บันทึกเรื่องร้องเรียน
    - รายงานการซ่อมบำรุงห้องพัก
    - รายงานเรื่องร้องเรียน
ระบบ การรายงาน

    เป็นระบบการรายงานต่างๆ อาทิเช่น รายงานการจองห้องพัก , รายงานการรับชำระค่าเช่า , รายงานการค้างชำระ , รายงานการขายสินค้า , รายงานการเงิน เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการรายงานดังต่อไปนี้

    - รายงานการจองห้องพัก
    - รายงานเชิงวิเคราะห์การจองห้องพัก
    - รายงานสรุปการรับชำระเงินค่าเช่าห้องพัก
    - รายงานรายละเอียดการรับชำระเงินค่าเช่าห้องพัก
    - รายงานเชิงวิเคราะห์การรับชำระเงินค่าเช่าห้องพัก
    - รายงานการค้างชำระค่าเช่า
    - รายงานการขายสินค้า
    - รายงานสรุปการรับเงิน
    - รายงานสรุปการจ่ายเงิน
    - รายงานสรุปการรับ และ จ่ายเงินประกันห้องพัก
    - รายงานเชิงวิเคราะห์การเงิน
  
รายงานการจองห้องพัก รายงานเชิงวิเคราะห์การจองห้องพัก
   - รายงานสรุปการจองห้องพักตามวันที่จอง
   - รายงานสรุปการจองห้องพักตามวันที่เข้าพัก
   - รายงานสรุปการจองห้องพักตามรหัสพนักงาน
   - รายงานรายละเอียดการจองห้องพักตามวันที่จอง
   - รายงานรายละเอียดการจองห้องพักตามวันที่เข้าพัก
   - รายงานรายละเอียดการจองห้องพักตามรหัสพนักงาน
   - รายงานรายละเอียดการจองห้องพักตามรหัสห้องพัก
    - รายงานเชิงวิเคราะห์การจองห้องพักประจำปี
    - รายงานเชิงวิเคราะห์การจองห้องพักประจำปีตามสถานะ
    - รายงานเชิงวิเคราะห์การจองห้องพักประจำเดือน
    - รายงานเชิงวิเคราะห์การจองห้องพักตามผู้รับจอง
    - รายงานอันดับห้องพักที่มีการจองสูงสุดประจำปี


รายงานสรุปการรับชำระเงินค่าเช่าห้องพัก รายงานรายละเอียดการรับชำระเงินค่าเช่าห้องพัก
   - รายงานสรุปการรับชำระค่าเช่าห้องพักประจำวัน
   - รายงานสรุปการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสห้องพัก
   - รายงานสรุปการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามเลขที่สัญญา
   - รายงานสรุปการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามชนิดภาษี
   - รายงานสรุปการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามชนิดการชำระ
   - รายงานสรุปการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสพนักงาน
   - รายงานสรุปยกเลิกการรับชำระค่าเช่าห้องพัก
   - รายงานสรุปการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสรายได้หลัก
   - รายงานสรุปการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสรายได้และรหัสพนักงาน
   - รายงานสรุปการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสสินค้า
   - รายงานสรุปการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสสินค้าและรหัสพนักงาน
   - รายงานสรุปการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสกลุ่มสินค้า
    - รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าเช่าห้องพักประจำวัน
    - รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสห้องพัก
    - รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามเลขที่สัญญา
    - รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามชนิดภาษี
    - รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามชนิดการชำระ
    - รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสพนักงาน
    - รายงานรายละเอียดยกเลิกการรับชำระค่าเช่าห้องพัก
    - รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสรายได้หลัก
    - รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสรายได้และรหัสพนักงาน
    - รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสสินค้า
    - รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสสินค้าและพนักงาน
    - รายงานรายละเอียดการรับชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสกลุ่มสินค้า
รายงานเชิงวิเคราะห์การรับชำระเงินค่าเช่าห้องพัก รายงานการค้างชำระค่าเช่า
   - รายงานวิเคราะห์การรับชำระเงินประจำปี
   - รายงานวิเคราะห์การรับชำระเงินค่าน้ำประจำปี
   - รายงานวิเคราะห์การรับชำระเงินค่าไฟฟ้าประจำปี
   - รายงานวิเคราะห์การรับชำระเงินประจำปีตามรหัสรายได้หลัก
   - รายงานวิเคราะห์อันดับสินค้าขายดี
   - รายงานวิเคราะห์การรับชำระเงินตามรหัสห้องพัก
   - รายงานวิเคราะห์การผิดนัดชำระเงิน
   - รายงานวิเคราะห์การเข้าพักประจำปี
   - รายงานวิเคราะห์การเข้าพักประจำเดือน
    - รายงานค้างชำระค่าเช่าห้องพักตามงวดการชำระ
    - รายงานค้างชำระค่าเช่าห้องพักตามเลขที่สัญญา
    - รายงานค้างชำระค่าเช่าห้องพักตามรหัสห้องพัก
    - รายงานค้างชำระค่าเช่าห้องพักตามจำนวนงวด
    - รายงานสรุปการค้างชำระค่าเช่าห้องพัก
    - รายงานใบแจ้งหนี้รายงานการขายสินค้า รายงานสรุปการรับเงิน
   - รายงานสรุปการขายสินค้าประจำวัน
   - รายงานสรุปการขายสินค้าตามรหัสห้องพัก
   - รายงานสรุปการขายสินค้าตามเลขที่สัญญา
   - รายงานสรุปการขายสินค้าตามชนิดการชำระ
   - รายงานสรุปการขายสินค้าตามชนิดภาษี
   - รายงานสรุปการขายสินค้าตามรหัสสินค้า
   - รายงานสรุปการขายสินค้าตามรหัสกลุ่มสินค้า
   - รายงานสรุปการขายสินค้าตามรหัสรายได้
   - รายงานสรุปยกเลิกการขายสินค้าประจำวัน
   - รายงานภาษีขาย

    - รายงานสรุปการรับเงินประจำวัน
    - รายงานสรุปการรับเงินตามรหัสพนักงาน
    - รายงานสรุปการรับเงินตามรหัสรอบการทำงาน
    - รายงานรายละเอียดการรับเงินประจำวัน
    - รายงานรายละเอียดการรับเงินตามรหัสพนักงาน
    - รายงานรายละเอียดการรับเงินตามรหัสรอบการทำงาน
    - รายงานรายละเอียดการรับเงินตามชนิดการชำระ
    - รายงานรายละเอียดการรับเงินตามรหัสห้องพัก
    - รายงานเช็คครบกำหนดประจำวัน

รายงานสรุปการจ่ายเงิน รายงานเชิงวิเคราะห์การเงิน
   - รายงานสรุปการจ่ายเงินประจำวัน
   - รายงานสรุปการจ่ายเงินตามรหัสพนักงาน
   - รายงานสรุปการจ่ายเงินตามรหัสรอบการทำงาน
   - รายงานรายละเอียดการจ่ายเงินประจำวัน
   - รายงานรายละเอียดการจ่ายเงินตามรหัสพนักงาน
   - รายงานรายละเอียดการจ่ายเงินตามรหัสรอบ
   - รายงานรายละเอียดการจ่ายเงินตามชนิดการชำระ
   - รายงานจ่ายเช็คครบกำหนด
    - รายงานวิเคราะห์กำไรขาดทุนประจำปี
    - รายงานวิเคราะห์การรับ/จ่ายเงินประจำปีตามชนิดการชำระ
    - รายงานวิเคราะห์การรับ/จ่ายเงินประจำปีตามประเภทการชำระ
    - รายงานวิเคราะห์การรับ/จ่ายเงินประจำปีตามรหัสพนักงาน
    - รายงานการรับเงินค่าห้องพักประจำปีระบบอรรถประโยชน์

    - Connect database ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัด จำนวนฐานข้อมูลที่ใช้

    - User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อน User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม

    - การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , ลบข้อมูล และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งสามารถ กำหนดได้  ในแต่ละฟอร์มการทำงาน

     - Progarm Transaction Log เป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรมว่ามีการ บันทึกข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , พิมพ์ข้อมูล หรือ ลบข้อมูล ไปเมื่อใด เวลาใด เป็นต้น

    - การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิเช่น การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการ ใช้งานโปรแกรม

    - ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม ( Help program ) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย

คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมห้องเช่า
 
    - ตั้งรหัสต่างๆในโปรแกรม ได้ 30 ตัวอักษร
    - รองรับการทำงาน 95 ภาษาทั่วโลก อาทิเช่น ภาษาไทย , อังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ
    - รองรับการ เช่า ห้องพักได้ทั้งแบบ รายเดือน และ รายปี
    - รองรับการเก็บเงินค่าเช่า ในรูปแบบของ ค่าส่วนกลาง ในธุรกิจ หมู่บ้านจัดสรร และ คอนโดมิเนี่ยม
    - รองรับการตั้งการ์ดผู้ เช่า โดย สามารถ แยกผู้ทำสัญญา กับ ผู้เข้าพัก และ เก็บประวัติได้
    - รองรับการเก็บรูปภาพผู้เข้าพัก
    - รองรับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบ รวมใน , แยกนอก และ ไม่คิดภาษี
    - รองรับระบบการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม เฉพาะสินค้า และ บริการ โดยไม่รวมค่าเช่าห้องพัก
    - รองรับการเก็บเงินจอง , เงินประกัน , ค่าเช่าห้องพัก และ รับชำระค่าเช่าล่วงหน้า
    - รองรับสถานะการรับเงิน แบบ เงินสด , เงินโอน , เช็ค , บัตรเครดิต และ แบ่งประเภทการชำระได้
    - รองรับการคิดค่าไฟฟ้า และ ค่าน้ำ แบบ ตามมิเตอร์ หรือ เหมาจ่าย และ กำหนดเงื่อนไขเองได้
    - รองรับระบบการหมุนกลับของมิเตอร์ไฟฟ้า และ มิเตอร์น้ำ
    - รองรับการคิดค่าเช่าอื่นๆ เพิ่มเติมจากค่าเช่าห้อง เช่น ค่าเช่าเคเบิ้ลทีวี , ค่าเช่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม เป็นต้น
    - รองรับการคิดค่าสินค้า และ บริการอื่นๆเพิ่มเติมเช่น ค่าอาหาร , เครื่องดื่ม , ค่าบริการซักอบรีด เป็นต้น
    - รองรับรายงานเชิงวิเคระห์ในรูปแบบของกราฟ
    - สามารถตรวจสอบสถานะของห้องพักแบบต่างๆคือ ห้องพักว่าง , ห้องพักมีแขกพักอยู่ และ ห้องพักงดใช้งาน
    - สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าพักได้
    - สามารถพิมพ์สัญญาเช่าได้
    - สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆอาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ,ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว และ ใบแจ้งหนี้ เป็นต้น
    - รองเอกสารที่พิมพ์ทั้งขนาด A4 และ A5 ( 1/2 A4)
    - ทุกรายงานใน โปรแกรมห้องเช่า ผู้ใช้ สามารถปรับปรุงรูปแบบการรายงานได้
    - ไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูล ( Database connection ) และ ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลเพิ่มได้เอง
    - สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม
    - รองรับการทำงานร่วมกับฐานข้อมูล Access , SQL Server และ mySQL
    - รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
    - ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003,XP,Vista,Win 7 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
    - มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
    - สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF , Excel , DBF , HTML , Word และ Text File
    - รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet *
    - สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi user system ) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน *

* Nanosoft Apartment.NET Network Version
 Nanosoft & Solution Ltd.
 175/5 Moo 7 Tambon Padad Amphur Muang Chiangmai Thailand 50100
 Tel : 053-444-111 , Fax : 053-444-115 , Email : info@nanosoft.co.th , Website : http://www.nanosoft.co.th
 Copyright (c) by Nanosoft & Solution Ltd. All rights reserved.