Nanosoft & Solution Ltd.
Nanosoft Website Nanosoft Products Nanosoft Supports Nanosoft Tips Nanosoft Downloads About Nanosoft
Product Information 
คุณสมบัติของโปรแกรม
โครงสร้างของโปรแกรม
ทรัพยากรที่โปรแกรมต้องการ
รุ่นของโปรแกรม
Screen Short
Video สาธิตการใช้งาน

Download

วิธีการสั่งซื้อ

โปรแกรมร้านอาหาร

โปรแกรมร้านอาหาร

คุณสมบัติของ โปรแกรมร้านอาหาร และ โปรแกรมร้านกาแฟ ( Nanosoft Cafe.NET )
   โปรแกรมร้านอาหาร Nanosoft Cafe (Restaurant Management Software ) ออกแบบ สำหรับ บริหารงาน ร้านอาหาร , ร้านกาแฟ , ร้านเบเกอรี่ และ ฟาสต์ฟู้ด โดยส่วนประกอบหลักๆ จะประกอบไปด้วย ระบบการจองโต๊ะ ( Reserve System ) , ระบบการขายสินค้า ( Sale System ) เหมาะสำหรับ ร้านอาหาร และ ภัตตาคาร ทั่วไป , ระบบการขายสินค้า
ด่วนโดยไม่ต้องเปิดโต๊ะ ( Quick Sale ) เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ หรือ ร้านเบเกอรี่ , ระบบการรับเงินของแคชเชียร์ ( Recive Money System ) สามารถกำหนดรอบการทำงานของ
พนักงานได้ , ระบบการรับ-เบิก สินค้า , ระบบสต็อกสินค้า ( Product Inventory ) , ระบบการรับ-เบิก วัตถุดิบ , ระบบสต็อกวัตถุดิบ ( Material Inventory ) , ระบบการเชื่อมโยงสินค้า
และ ว้ตถุดิบ เข้าด้วยกัน เช่น ขายสินค้า แล้ว ทำการ ตัดสต๊อกวัตถุดิบ ด้วย , ระบบการคิดโปรโมชั่น Service charge และ ส่วนลด , ระบบสมาชิก สำหรับ การสะสมแต้ม รวมไปถึง ระบบการรับ Order รายการสินค้า ผ่าน Tablet เช่น iPad หรือ Android Tablet , ระบบการส่ง Order เข้าไปที่ ครัว หรือ บาร์น้ำ ทั้งทางเครื่องพิม์ (Network printer) หรือ จอภาพ (Monitor) , ระบบวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบ , ระบบการออกเอกสาร อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบเรียกเก็บเงิน โดยเอกสาร สามารถพิมพ์ได้ทั้ง เครื่องพิมพ์สลิป หรือ เครื่องพิมพ์ทั่วไป และ ผู้ใช้สามารถออกแบบฟอร์มใบเสร็จ หรือ รายงานได้ , ระบบรายงานต่างๆ รวมไปถึงรายงานเชิงวิเคราะห์ เป็นต้น อีกทั้งยังรองรับการย้ายโต๊ะ , รวมโต๊ะ โดย สามารถทำงานบนระบบ Network หรือ เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Internet และ มีระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน และ ตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้ได้ (Program logs) ซึ่ง ออกแบบระบบการขาย ให้รองรับ Monitor แบบ Touch Screen อีกทั้งสามารถเชื่อมต่อกับลิ้นชักเก็บเงิน และ เครื่องพิมพ์สลิป ได้ พร้อมกันนี้ ยังรองรับการทำงาน 99 ภาษา ทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอื่นๆ โดยรายละเอียดของโปรแกรม สามารถแบ่งได้ ดังต่อไปนี้
 
ระบบการตั้งรหัส

    ระบบการตั้งรหัสพื้นฐานสินค้า

    ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐานเพื่อใช้งานในระบบการขาย และ สต๊อกสินค้า โดยจะประกอบไปด้วยรหัสต่างๆดังต่อไปนี้
    - บันทึกรหัสเครื่องแสดงผล
    - บันทึกรหัสการปรับปรุงสต๊อก
    - บันทึกรหัสกลุ่มสินค้า
    - บันทึกรหัสสินค้า
 
   ระบบการตั้งรหัสพื้นฐานวัตถุดิบ
   ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐานเพื่อใช้งานในระบบการขาย และ สต๊อกวัตถุดิบ โดยจะประกอบไปด้วยรหัสต่างๆดังต่อไปนี้
    - บันทึกรหัสกลุ่มวัตถุดิบ
    - บันทึกรหัสวัตถุดิบ

  
ระบบ การตั้งรหัสพื้นฐานลูกค้า
    ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐานเพื่อใช้งานในระบบการขาย และ ระบบลูกค้า / สมาชิก โดยจะประกอบไปด้วยรหัสต่างๆดังต่อไปนี้
    - บันทึกรหัสกลุ่มลูกค้า
    - บันทึกรหัสลูกค้า

   ระบบการตั้งรหัสพื้นฐานผู้จำหน่าย
    ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐานเพื่อใช้งานในระบบการรับสินค้า และ วัตถุดิบ โดยจะประกอบไปด้วยรหัสต่างๆดังต่อไปนี้
    - บันทึกรหัสกลุ่มผู้จำหน่าย
    - บันทึกรหัสผู้จำหน่าย

    ระบบการตั้งรหัสพื้นฐานการขาย    
    ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐานเพื่อใช้งานในระบบการขาย จะประกอบไปด้วยรหัสต่างๆดังต่อไปนี้
    - บันทึกรหัสโต๊ะ 
    - บันทึกรหัสพนักงาน 
    - บันทึกรหัสโปรโมชั่น
    - บันทึกรหัสรอบการทำงาน ( กะการทำงาน )
    - บันทึกรหัสคำสั่งพิศษ


   ระบบการตั้งรหัสพื้นฐานผู้ใช้งานโปรแกรม
    ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐานของผู้ใช้งาน เพื่อใช้งานในระบบการตรวจสอบการทำงาน และ ระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม
    - บันทึกรหัสผู้ใช้งานโปรแกรม
 
ระบบ สต๊อกสินค้า และ สต๊อกวัตถุดิบ
 
    ระบบนี้จะทำหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการสต๊อก ทั้งสต๊อกสินค้า และ สต๊อกว้ตถุดิบ รวมไปถึง รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบ สต๊อกสินค้า และ สต๊อกวัตถุดิบ โดยจะประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้
    - บันทึกการรับสินค้า
    - บันทึกการรับวัตถุดิบ
    - บันทึกการปรับปรุงสต๊อกสินค้า
    - บันทึกการปรับปรุงสต๊อกัตถุดิบ
    - รายงานสต๊อกว้ตถุดิบ
    - รายงานสต๊อกสินค้า
    - ประมวลผลยอดยกมา ของ สินค้า และ วัตถุดิบ
 
ระบบการขายสินค้า
 
    เป็นระบบการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย ซึ่ง โปรแกรมออกแบบ ให้สามารถขายได้ทั้งแบบ มีการเปิดโต๊ะ (สำหรับร้านอาหารทั่วไป) และ การขายแบบไม่ต้องเปิดโต๊ะ (สำหรับร้านกาแฟ , ร้านเบเกอรี่, ฟาสต์ฟู้ด ) ในโปรแกรมเดียวกัน โดยจะประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้
    - บันทึกการจองโต๊ะ
    - บันทึกการขาย รองรับ หน้าจอแบบทัชสกรีน , เครื่องอ่านบาร์โค๊ด , ลิ่นชักเก็บเงิน , หน้าจอแสดงราคาสำหรับลูกค้า และ เครื่องพืมพ์สลิป
    - บันทึกขายสินค้าด่วนโดยไม่ต้องเปิดโต๊ะ (Quick Sale) เหมาะสำหรับสินค้า ฟาส์ฟู๊ด เช่น เบเกอรี่ , กาแฟ , ชามุก เป็นต้น
    - พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน , ใบเรียกเก็บเงิน
    - บันทึกยกเลิกเอกสารการขาย
    - รายงานการขาย
    - รายงานการจอง
 
ระบบรายงานต่างๆ
 
    เป็นระบบการรายงานต่างๆ ของ โปรแกรมร้านอาหาร อาทิเช่น รายงานการขาย , รายงานการรับเงิน , รายงานการรับสินค้า , รายงานการเบิกสินค้า , รายงานเชิงวิเคราะห์ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการรายงานดังต่อไปนี้
  
รายงานข้อมูลการขาย รายงานข้อมูลการรับเงิน
 - รายงานการขายประจำวัน
 - รายงานการขายตามรหัสลูกค้า
 - รายงานการขายตามรหัสโต๊ะ
 - รายงานการขายตามชนิดภาษี 
 - รายงานการขายตามชนิดการขาย
 - รายงานการขายตามผู้บันทึก
 - รายงานการขายตามสถานะการขาย
 - รายงานภาษีขาย
 - รายงานการขายตามรหัสเครื่องที่ขาย
 - รายงานการขายตามรอบการขาย
 - รายงานการขายตามรหัสโปรโมชั่น
 - รายงานการขายตามกลุ่มสินค้า
 - รายงานการขายตามรหัสสินค้า
 - รายงานสรุปยอดขายตามกลุ่ม และ รหัสสินค้า
 - รายงานกำไร/ขาดทุนเบื้องต้น
 - รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการขาย
 - พิมพ์ใบแจ้งหนี้

 - รายงานการรับเงินประจำวัน
 - รายงานการรับเงินตามรอบการทำงาน
 - รายงานการรับเงินตามชนิดการรับเงิน เช่น เงินสด หรือ บัตรเครดิต เป็นต้น
 - รายงานการรับเงินตามผู้รับเงิน
 - รายงานการรับเงินตามรหัสเครื่องที่รับเงิน
 - รายงานการรับเงินตามสถานะการขาย
 - รายงานการรับเงินตามชนิดการรับ
 - รายงานสรุปยอดการรับเงินตามผู้รับเงิน
 - รายงานสรุปยอดการรับเงินตามรหัสเครื่องที่รับเงิน

 


รายงานการจองโต๊ะ รายงานการปรับปรุงสต๊อกสินค้า และ วัตถุดิบ
 - รายงานการจองประจำวัน
 - รายงานการจองตามรหัสผู้จอง
 - รายงานการจองตามสถานะสมาชิก
 - รายงานการจองตามผู้บันทึก
 

 - รายงานการปรับปรุงสต๊อกสินค้า และ วัตถุดิบประจำวัน
 - รายงานการปรับปรุงสต๊อกสินค้า และ วัตถุดิบ ตามรหัสพนักงาน
 - รายงานการปรับปรุงสต๊อกสินค้า และ วัตถุดิบ ตามรหัสการปรับปรุง
 - รายงานการปรับปรุงสต๊อกสินค้า และ วัตถุดิบ ตามรหัสสินค้า และ รหัสวัตถุดิบ
 - รายงานการปรับปรุงสต๊อกสินค้า และ วัตถุดิบ ตามกลุ่ม

รายงานข้อมูลสินค้าคงเหลือ รายงานข้อมูลวัตถุดิบคงเหลือ
 - รายงานสินค้าคงเหลือตามรหัส
 - รายงานสินค้าคงเหลือตามกลุ่มสินค้า
 - รายงานสินค้าคงเหลือแยกตามหน่วยนับ
 - รายงานสินค้าคงเหลือต่ำกว่ากำหนด
 - รายงานสินค้าคงเหลือสูงกว่ากำหนด
 - รายงานสินค้าหมดอายุ
 - รายงานสต๊อกการ์ดสินค้า
 - รายงานสินค้า และ ส่วนประกอบวัตถุดิบ
 - รายงานการตรวจนับสต๊อกสินค้า
 - พิมพ์ Catalog สินค้า

 - รายงานวัตถุดิบคงเหลือตามรหัส
 - รายงานวัตถุดิบคงเหลือตามกลุ่มสินค้า
 - รายงานวัตถุดิบคงเหลือแยกตามหน่วยนับ
 - รายงานวัตถุดิบคงเหลือต่ำกว่ากำหนด
 - รายงานวัตถุดิบคงเหลือสูงกว่ากำหนด
 - รายงานวัตถุดิบหมดอายุ
 - รายงานสต๊อกการ์ดวัตถุดิบ
 - รายงานการตรวจนับสต๊อกสินค้ารายงานข้อมูลการรับวัตถุดิบ รายงานข้อมูลการรับสินค้า
 - รายงานการรับวัตถุดิบประจำวัน
 - รายงานการรับวัตถุดิบตามผู้จำหน่าย
 - รายงานการรับวัตถุดิบตามชนิดภาษี
 - รายงานการรับวัตถุดิบตามชนิดการจัดซื้อ
 - รายงานการภาษีซื้อ
 - รายงานการครบกำหนดชำระหนี้
 - รายงานยอดรับสินค้าตามกลุ่มวัตถุดิบ
 - รายงานยอดรับสินค้าตามรหัสวัตถุดิบ

 - รายงานการรับสินค้าประจำวัน
 - รายงานการรับสินค้าตามผู้จำหน่าย
 - รายงานการรับสินค้าตามชนิดภาษี
 - รายงานการรับสินค้าตามชนิดการจัดซื้อ
 - รายงานการภาษีซื้อ
 - รายงานการครบกำหนดชำระหนี้
 - รายงานยอดรับสินค้าตามกลุ่มสินค้า
 - รายงานยอดรับสินค้าตามรหัสสินค้า

รายงานเชิงวิเคราะห์ ของ โปรแกรมร้านอาหาร
 - รายงานเปรียบเทียบราคาสินค้า
 - รายงานความเคลื่อนไหวอันดับสินค้ารับเข้าสต๊อก
 - รายงานความเคลื่อนไหวอันดับสินค้าตัดออกจากสต๊อก
 - รายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
 - รายงานวันที่รับเข้า และ จ่ายออก สินค้าล่าสุด
 - รายงานวิเคราะห์จำนวนสินค้าคงเหลือ
 - รายงานเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบ
 - รายงานความเคลื่อนไหวอันดับวัตถุดิบรับเข้าสต๊อก
 - รายงานความเคลื่อนไหวอันดับวัตถุดิบตัดออกจากสต๊อก
 - รายงานวัตถุดิบที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
 - รายงานวันที่รับเข้า และ จ่ายออก วัตถุดิบล่าสุด
 - รายงานวิเคราะห์จำนวนวัตถุดิบคงเหลือ
 - รายงานการรับสินค้าเชิงวิเคราะห์ประจำปี
 - รายงานการรับสินค้าเชิงวิเคราะห์ตามรหัสสินค้า
 - รายงานการรับสินค้าเชิงวิเคราะห์ตามกลุ่ม
 - รายงานการรับสินค้าเชิงวิเคราะห์ตามชนิดการรับ
 - รายงานการรับสินค้าเชิงวิเคราะห์ตามต้นทุน
 - รายงานเชิงวิเคราะห์การจองโต๊ะประจำปี
 - รายงานเชิงวิเคราะห์จำนวนคนจองโต๊ะประจำปี
 - รายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเที่ยบจำนวนการจองโต๊ะประจำปี
 - รายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเที่ยบจำนวนคนจองโต๊ะประจำปี
 - รายงานเชิงวิเคราะห์อันดับโต๊ะที่มีการจองมากที่สุด 10 อันดับ
 - รายงานตารางการจองโต๊ะประจำสัปดาห์
 
 - รายงานการรับวัตถุดิบเชิงวิเคราะห์ประจำปี
 - รายงานการรับวัตถุดิบเชิงวิเคราะห์ตามรหัสวัตถุดิบ
 - รายงานการรับวัตถุดิบเชิงวิเคราะห์ตามกลุ่ม
 - รายงานการรับวัตถุดิบเชิงวิเคราะห์ตามชนิดการรับ
 - รายงานการรับวัตถุดิบเชิงวิเคราะห์ตามต้นทุน
 - รายงานการขายเชิงวิเคราะห์อันดับสินค้าขายดี ตามจำนวนสินค้า
 - รายงานการขายเชิงวิเคราะห์อันดับสินค้าขายดี ตามยอดขายสินค้า
 - รายงานการขายเชิงวิเคราะห์ตามรหัสลูกค้า
 - รายงานการขายเชิงวิเคราะห์อันดับโปรโมชั่นยอดนิยม
 - รายงานการขายเชิงวิเคราะห์ประจำปี
 - รายงานการขายเชิงวิเคราะห์ตามรหัสสินค้า
 - รายงานการขายเชิงวิเคราะห์ตามกลุ่มสินค้า
 - รายงานการขายเชิงวิเคราะห์ตามชนิดการขาย
 - รายงานการขายเชิงวิเคราะห์ สินค้าที่ให้กำไรสูงสุด
 

ระบบอรรถประโยชน์
 
    - Connect database ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง ถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัด จำนวนฐานข้อมูลที่ใช้
    - User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อน User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม
    - กำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่ม,แก้ไข,ลบข้อมูล,ออกแบบรายงาน และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้งานเมนู ซึ่งสามารถกำหนดได้ในแต่ละฟอร์มการทำงาน
    - การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิเช่น การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการ ใช้งานโปรแกรม
    - การตั้งค่าเลขที่เอกสาร ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นของการ Runing เอกสารต่างๆ ในโปรแกรม เช่น รหัสสินค้า , เลขที่ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
    - Program Log จะใช้สำหรับเก็บ Transaction ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้ เช่น ผู้ใช้รายใดเข้าใช้งาน หรือ เพิ่มข้อมูล,ลบ,แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลอะไรบ้าง เป็นต้น
    - ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม ( Help program ) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย
คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมร้านอาหาร
 
    - ตั้งรหัสสินค้า และ บริการ ได้ 30 ตัวอักษร
    - รองรับการทำงาน 95 ภาษาทั่วโลก อาทิเช่น ภาษาไทย , อังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ
    - การขายสินค้ารองรับการทำงานร่วมกับ Monitor แบบ Tourch Screen และ สามารถเชื่อมต่อกับ เครื่องพิมพ์สลิป และ ลิ่นชักเก็บเงิน ได้
    - รองรับการขายสินค้าแบบกลุ่ม หรือ แยกบิลจ่าย (อเมริกันแชร์)
    - รองรับการออกเอกสารใบกำกับภาษี ตามประกาศของกรมสรรพากร ที่กำหนดให้มีเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี และ สาขา ของผู้ซื้อ และ ผู้ขาย
    - ไม่มีการจำกัดจำนวนโต๊ะ , จำนวนสินค้า และ จำนวนลูกค้า
    - สามารถขายสินค้าด่วนโดยไม่ต้องเปิดโต๊ะ ( Quick Sale ) เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ,ร้านเบเกอรี่,ฟาสต์ฟู้ดหรือกิจการที่ขายสินค้าที่ไม่มีโต๊ะ หรือ ลูกค้า Walk in ในโปรแกรมเดียวกัน
    - รองรับการจัดกลุ่มของโต๊ะ และ รองรับการย้ายโต๊ะ , รวมโต๊ะ
    - รองรับการรับการสั่งอาหาร และ สินค้า (Order) ผ่าน Mobile Android และ Tablet Android แบบ Native code*
    - รองรับระบบสมาชิก และ สะสมแต้ม ได้
    - รองรับการคิดค่า Service Charge
    - รองรับการจัดโปรโมชั่นและส่วนลดได้ 5 ประเภท คือ ลดตามรายการสินค้า , ลดตามกลุ่มสินค้า , แถมสินค้า , ลดรวมท้ายเอกสาร หรือ ลดตามสมาชิก
    - รองรับส่วนลดได้ทั้ง ส่วนลดแต่ละรายการ , ส่วนลดท้ายบิล , ส่วนลดเป็น % และ ส่วนลดเป็นจำนวนเงิน และ ลดเฉพาะอาหาร หรือ เครื่องดื่ม
    - รองรับการตรวจสอบการส่งเงินของแคชเชียร์ พร้อมทั้งระบบ Night auditor ( รอบการทำงานของแคชเชียร์ )
    - รองรับสถานะการรับเงิน แบบ เงินสด , เงินเชื่อ , เช็ค , บัตรเครดิต , เงินโอน , ฟรี , งบ Enterain พนักงาน และ อื่นๆ
    - รองรับการรับเงิน ในกรณีที่เป็น งบ Entertain ของพนักงาน และ ลูกค้า พร้อมทั้ง จำกัดวงเงินได้
    - สามารถรับเงินได้มากกว่า 1 ชนิดการรับเงิน เช่น รับเป็นเงินสดส่วนหนึ่ง บัตรเครดิต อีกส่วนหนึ่ง เป็นต้น
    - สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการขายได้ ว่าผู้ใช้โปรแกรมได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลการขายใดบ้าง
    - มีระบบการตรวจสอบการทำงานของ พนักงานผู้บันทึกข้อมูล และ พนักงานเก็บเงิน
    - รองรับการแตกหน่วยสินค้า เช่น ขวด , โหล , ลัง , แพ็ค เป็นต้น
    - รองรับระบบภาษีได้ 3 แบบ คือ มูลค่าสินค้ารวมภาษี , มูลค่าสินค้าแยกภาษี และ สินค้าไม่คิดภาษี
    - รองรับการตั้งรหัสและชื่อของโต๊ะ ได้เองโดยไม่จำกัดจำนวนโต๊ะ
    - รองรับรายงานเชิงวิเคระห์์ในรูปแบบของกราฟ และ มี รายงานสำหรับผู้บริหาร ( Dash board)
    - รองรับตั้งรหัสสินค้าได้ 30 ตัวอักษรและรองรับสินค้าได้สองแบบคือ สินค้าตัดสต็อก , สินค้าไม่มีการตัดสต็อก เช่น บริการ เป็นต้น
    - สามรถเพิ่มรูปภาพ สินค้า หรือ ลูกค้า โดยการถ่ายรูปผ่านกล้อง Webcam
    - สามารถเชื่อมโยงสินค้า และ วัตถุดิบเข้าด้วยกันได้ เช่น เมื่อทำการขายสินค้า วัตถุดิบจะทำการตัดสต๊อกด้วย
    - สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ,ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว และ ใบเรียกเก็บเงิน เป็นต้น
    - การพิมพ์เอกสารสามารถ พิมพ์ได้ทั้ง เครื่องพิมพ์สลิป หรือ เครื่องพิมพ์ทั่วไป
    - รองรับการทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมผ่านระบบ Network (Network printer) สำหรับส่งรายการเข้าครัว หรือ บาร์น้ำ
    - สามารถคำนวนต้นทุนสินค้าได้สองแบบคือ ต้นทุนมาตราฐาน และ ต้นทุนเฉลี่ย ทำให้ทราบกำไร/ขาดทุนได้ทันทีเมื่อปิดการขาย
    - มีระบบสต๊อกการ์ด ทำให้สามารถเรียกดูข้อมูลสินค้า หรือ วัตถุดิบคงเหลือ ย้อนหลังได้
    - ผู้ใช้สามารถ จัดกลุ่มสินค้า ได้เอง ได้เช่น อาหาร , เครื่องดืม , มิกเซอร์ , ของหวาน , บริการ เป็นต้น
    - สามารถตั้งราคาสินค้าได้ 5 ราคา (A,B,C,D,E)
    - สามารถใส่รูปสินค้า และ รูปของสมาชิกได้
    - รองรับการทำงานร่วมกับ เครื่องอ่านบัตรประชาชน Smart Card National ID Reader
    - สามารถพิมพ์การ รับ Order ไปที่ครัว หรือ บาร์น้ำได้ และ สามารตั้งค่าการพิมพ์ให้พิมพ์ทีละ Order หรือจะพิมพ์ Order ทั้งหมดก็ได้
    - การรับ Order สามารถป้อนคำสั่งพิเศษได้ เช่น ไม่เผ็ด , ของเด็ก หรือ ห่อกลับ เป็นต้น
    - สามารถเลือกการแสดงผล Order ได้ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์ หรือ จอภาพ
    - ระบบถูกออกแบบให้รองรับการค้นหาข้อมูล โต๊ะ หรือ สินค้า เพื่อความเร็วในการขายสินค้า ในกรณีมีโต๊ะ และ สินค้า จำนวนมาก
    - ผู้ใช้สามารถออกแบบ และ ปรับปรุงการออกเอกสาร หรือ รายงานต่างๆได้เอง (Report design)
    - สามารถพิมพ์เมนูรายการอาหาร หรือ แคทตาล็อคสินค้า ได้
    - มีรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ มาก กว่า 150 รายงาน
    - ไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูล ( Database connection ) และ ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลเพิ่มได้เอง
    - สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม
    - รองรับฐานข้อมูล MS Access
    - รองรับฐานข้อมูล MySQL , SQL Server *
    - รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม โดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
    - ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003,XP,Vista,Win 7 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
    - มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
    - สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF , Excel , DBF , HTML , Word และ Text File
    - รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet *
    - สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi user system )โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน *

    * Nanosoft Cafe.NET Network Version
 Nanosoft & Solution Ltd.
 175/5 หมู่ 7 ถนน สมโภชเชียงใหม่ 700 ตำบล ป่าแดด อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50100
 Tel : 053-444-111 , Fax : 053-444-115 , Email : info@nanosoft.co.th , Website : http://www.nanosoft.co.th
 Copyright (c) by Nanosoft & Solution Ltd. All rights reserved.