โปรแกรมร้านอาหาร

คุณสมบัติของโปรแกรม

โปรแกรมร้านอาหาร Nanosoft Cafe.NET ( Restaurant Management Software ) ออกแบบมา สำหรับ บริหารงาน ร้านอาหาร , ร้านกาแฟ , ร้านเบเกอรี่ และ ฟาสต์ฟู้ด โดยส่วนประกอบหลักๆ จะประกอบไปด้วย ระบบการจองโต๊ะ ( Reserve System ) , ระบบการขายสินค้า ( Sale System ) เหมาะสำหรับ ร้านอาหาร และ ภัตตาคาร ทั่วไป , ระบบการขายสินค้าด่วนโดยไม่ต้องเปิดโต๊ะ ( Quick Sale ) เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ , ฟาสต์ฟู้ด หรือ ร้านเบเกอรี่ , ระบบการรับเงินของแคชเชียร์ ( Recive Money System ) สามารถกำหนดรอบการทำงานของ พนักงาน และ งบเลี้ยงรับรองของพนักงานได้ , ระบบการรับ-เบิก สินค้า , ระบบสต็อกสินค้า ( Product Inventory ) , ระบบการรับ-เบิก วัตถุดิบ , ระบบสต็อกวัตถุดิบ ( Material Inventory ) , ระบบการเชื่อมโยงสินค้า และ ว้ตถุดิบ เข้าด้วยกัน เช่น ขายสินค้า แล้ว ทำการ ตัดสต๊อกวัตถุดิบ ด้วย , ระบบการคิดโปรโมชั่น Service charge และ ส่วนลด , ระบบสมาชิก สำหรับ การสะสมแต้ม รวมไปถึง ระบบการรับ Order รายการสินค้า ผ่าน Android Tablet , ระบบการส่ง Order เข้าไปที่ ครัว หรือ บาร์น้ำ ทั้งทางเครื่องพิม์ (Network printer) หรือ จอภาพ (Monitor) , ระบบวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบ , ระบบการออกเอกสาร อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบเรียกเก็บเงิน โดยเอกสาร สามารถพิมพ์ได้ทั้ง เครื่องพิมพ์สลิป หรือ เครื่องพิมพ์ทั่วไป และ ผู้ใช้สามารถออกแบบฟอร์มใบเสร็จ หรือ รายงานได้ , ระบบรายงานต่างๆ รวมไปถึงรายงานเชิงวิเคราะห์ เป็นต้น อีกทั้งยังรองรับการย้ายโต๊ะ , รวมโต๊ะ โดย สามารถทำงานบนระบบ Network หรือ เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Internet และ มีระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน และ ตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้ได้ (Program logs) ซึ่ง ออกแบบระบบการขาย ให้รองรับ Monitor แบบ Touch Screen อีกทั้งสามารถเชื่อมต่อกับลิ้นชักเก็บเงิน และ เครื่องพิมพ์สลิป ได้ พร้อมกันนี้ ยังรองรับการทำงาน 99 ภาษา ทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ โดยรายละเอียดของโปรแกรม สามารถแบ่งได้ ดังต่อไปนี้

ระบบการตั้งรหัส

เป็นระบบการตั้งรหัสพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในตัวโปรแกรม อาทิเช่น รหัสสินค้า , รหัสวัตถุดิบ , รหัสลูกค้า , รหัสผู้จำหน่าย , รหัสโปรโมชั่นการขาย หรือ รหัสเครื่องแสดงผล ในการส่งออเดอร์ ไปที่ครัว หรือ บาร์น้ำ เป็นต้น

ระบบ สต๊อกสินค้า และ สต๊อกวัตถุดิบ

ระบบนี้จะทำหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการสต๊อก ทั้งสต๊อกสินค้า และ สต๊อกว้ตถุดิบ รวมไปถึง รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบ สต๊อกสินค้า และ สต๊อกวัตถุดิบ โดยจะประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระบบการขาย

เป็นระบบการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย ซึ่ง โปรแกรมออกแบบ ให้สามารถขายได้ทั้งแบบ มีการเปิดโต๊ะ (สำหรับร้านอาหารทั่วไป) และ การขายแบบไม่ต้องเปิดโต๊ะ (สำหรับร้านกาแฟ , ร้านเบเกอรี่, ฟาสต์ฟู้ด ) ในโปรแกรมเดียวกัน โดยจะประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูล ดังต่อไปนี้ บันทึกการจองโต๊ะ บันทึกการขาย รองรับ หน้าจอแบบทัชสกรีน , เครื่องอ่านบาร์โค๊ด , ลิ่นชักเก็บเงิน , หน้าจอแสดงราคาสำหรับลูกค้า และ เครื่องพืมพ์สลิป บันทึกขายสินค้าด่วนโดยไม่ต้องเปิดโต๊ะ (Quick Sale) เหมาะสำหรับสินค้า ฟาส์ฟู๊ด เช่น เบเกอรี่ , กาแฟ , ชามุก เป็นต้น

ระบบรายงานต่างๆ

เป็นระบบการรายงานต่างๆ ของ โปรแกรม อาทิเช่น รายงานการขาย , รายงานการรับเงิน , รายงานการรับสินค้า , รายงานการเบิกสินค้า , รายงานเชิงวิเคราะห์ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการรายงานดังต่อไปนี้


รายงานข้อมูลการขาย
รายงานข้อมูลการรับเงิน
 • รายงานการขายประจำวัน
 • รายงานการขายตามรหัสลูกค้า
 • รายงานการขายตามรหัสโต๊ะ
 • รายงานการขายตามชนิดภาษี
 • รายงานการขายตามชนิดการขาย
 • รายงานการขายตามผู้บันทึก
 • รายงานการขายตามสถานะการขาย
 • รายงานภาษีขาย
 • รายงานการขายตามรหัสเครื่องที่ขาย
 • รายงานการขายตามรอบการขาย
 • รายงานการขายตามรหัสโปรโมชั่น
 • รายงานการขายตามกลุ่มสินค้า
 • รายงานการขายตามรหัสสินค้า
 • รายงานสรุปยอดขายตามกลุ่ม และ รหัสสินค้า
 • รายงานกำไร/ขาดทุนเบื้องต้น
 • รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการขาย
 • พิมพ์ใบแจ้งหนี้
 • รายงานการรับเงินประจำวัน
 • รายงานการรับเงินตามรอบการทำงาน
 • รายงานการรับเงินตามชนิดการรับเงิน เช่น เงินสด หรือ บัตรเครดิต เป็นต้น
 • รายงานการรับเงินตามผู้รับเงิน
 • รายงานการรับเงินตามรหัสเครื่องที่รับเงิน
 • รายงานการรับเงินตามสถานะการขาย
 • รายงานการรับเงินตามชนิดการรับ
 • รายงานสรุปยอดการรับเงินตามผู้รับเงิน
 • รายงานสรุปยอดการรับเงินตามรหัสเครื่องที่รับเงิน
รายงานการปรับปรุงสต๊อกสินค้า และ วัตถุดิบ
รายงานการจองโต๊ะ
 • รายงานการปรับปรุงสต๊อกสินค้า และ วัตถุดิบประจำวัน
 • รายงานการปรับปรุงสต๊อกสินค้า และ วัตถุดิบ ตามรหัสพนักงาน
 • รายงานการปรับปรุงสต๊อกสินค้า และ วัตถุดิบ ตามรหัสการปรับปรุง
 • รายงานการปรับปรุงสต๊อกสินค้า และ วัตถุดิบ ตามรหัสสินค้า และ รหัสวัตถุดิบ
 • รายงานการปรับปรุงสต๊อกสินค้า และ วัตถุดิบ ตามกลุ่ม
 • รายงานการจองประจำวัน
 • รายงานการจองตามรหัสผู้จอง
 • รายงานการจองตามสถานะสมาชิก
 • รายงานการจองตามผู้บันทึก

รายงานข้อมูลการรับสินค้า
รายงานข้อมูลสินค้าคงเหลือ
 • รายงานการรับสินค้าประจำวัน
 • รายงานการรับสินค้าตามผู้จำหน่าย
 • รายงานการรับสินค้าตามชนิดภาษี
 • รายงานการรับสินค้าตามชนิดการจัดซื้อ
 • รายงานการภาษีซื้อ
 • รายงานการครบกำหนดชำระหนี้
 • รายงานยอดรับสินค้าตามกลุ่มสินค้า
 • รายงานยอดรับสินค้าตามรหัสสินค้า


 • รายงานสินค้าคงเหลือตามรหัส
 • รายงานสินค้าคงเหลือตามกลุ่มสินค้า
 • รายงานสินค้าคงเหลือแยกตามหน่วยนับ
 • รายงานสินค้าคงเหลือต่ำกว่ากำหนด
 • รายงานสินค้าคงเหลือสูงกว่ากำหนด
 • รายงานสินค้าหมดอายุ
 • รายงานสต๊อกการ์ดสินค้า
 • รายงานสินค้า และ ส่วนประกอบวัตถุดิบ
 • รายงานการตรวจนับสต๊อกสินค้า
 • พิมพ์ Catalog สินค้า
รายงานข้อมูลการรับวัตถุดิบ
รายงานข้อมูลวัตถุดิบคงเหลือ
 • รายงานการรับวัตถุดิบประจำวัน
 • รายงานการรับวัตถุดิบตามผู้จำหน่าย
 • รายงานการรับวัตถุดิบตามชนิดภาษี
 • รายงานการรับวัตถุดิบตามชนิดการจัดซื้อ
 • รายงานการภาษีซื้อ
 • รายงานการครบกำหนดชำระหนี้
 • รายงานยอดรับสินค้าตามกลุ่มวัตถุดิบ
 • รายงานยอดรับสินค้าตามรหัสวัตถุดิบ
 • รายงานวัตถุดิบคงเหลือตามรหัส
 • รายงานวัตถุดิบคงเหลือตามกลุ่มสินค้า
 • รายงานวัตถุดิบคงเหลือแยกตามหน่วยนับ
 • รายงานวัตถุดิบคงเหลือต่ำกว่ากำหนด
 • รายงานวัตถุดิบคงเหลือสูงกว่ากำหนด
 • รายงานวัตถุดิบหมดอายุ
 • รายงานสต๊อกการ์ดวัตถุดิบ
 • รายงานการตรวจนับสต๊อกสินค้า
รายงานเชิงวิเคราะห์
 • รายงานเปรียบเทียบราคาสินค้า
 • รายงานความเคลื่อนไหวอันดับสินค้ารับเข้าสต๊อก
 • รายงานความเคลื่อนไหวอันดับสินค้าตัดออกจากสต๊อก
 • รายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
 • รายงานวันที่รับเข้า และ จ่ายออก สินค้าล่าสุด
 • รายงานวิเคราะห์จำนวนสินค้าคงเหลือ
 • รายงานเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบ
 • รายงานความเคลื่อนไหวอันดับวัตถุดิบรับเข้าสต๊อก
 • รายงานความเคลื่อนไหวอันดับวัตถุดิบตัดออกจากสต๊อก
 • รายงานวัตถุดิบที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
 • รายงานวันที่รับเข้า และ จ่ายออก วัตถุดิบล่าสุด
 • รายงานวิเคราะห์จำนวนวัตถุดิบคงเหลือ
 • รายงานการรับสินค้าเชิงวิเคราะห์ประจำปี
 • รายงานการรับสินค้าเชิงวิเคราะห์ตามรหัสสินค้า
 • รายงานการรับสินค้าเชิงวิเคราะห์ตามกลุ่ม
 • รายงานการรับสินค้าเชิงวิเคราะห์ตามชนิดการรับ
 • รายงานการรับสินค้าเชิงวิเคราะห์ตามต้นทุน
 • รายงานเชิงวิเคราะห์การจองโต๊ะประจำปี
 • รายงานเชิงวิเคราะห์จำนวนคนจองโต๊ะประจำปี
 • รายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเที่ยบจำนวนการจองโต๊ะประจำปี
 • รายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเที่ยบจำนวนคนจองโต๊ะประจำปี
 • รายงานเชิงวิเคราะห์อันดับโต๊ะที่มีการจองมากที่สุด 10 อันดับ
 • รายงานตารางการจองโต๊ะประจำสัปดาห์
 • รายงานการรับวัตถุดิบเชิงวิเคราะห์ประจำปี
 • รายงานการรับวัตถุดิบเชิงวิเคราะห์ตามรหัสวัตถุดิบ
 • รายงานการรับวัตถุดิบเชิงวิเคราะห์ตามกลุ่ม
 • รายงานการรับวัตถุดิบเชิงวิเคราะห์ตามชนิดการรับ
 • รายงานการรับวัตถุดิบเชิงวิเคราะห์ตามต้นทุน
 • รายงานการขายเชิงวิเคราะห์อันดับสินค้าขายดี ตามจำนวนสินค้า
 • รายงานการขายเชิงวิเคราะห์อันดับสินค้าขายดี ตามยอดขายสินค้า
 • รายงานการขายเชิงวิเคราะห์ตามรหัสลูกค้า
 • รายงานการขายเชิงวิเคราะห์อันดับโปรโมชั่นยอดนิยม
 • รายงานการขายเชิงวิเคราะห์ประจำปี
 • รายงานการขายเชิงวิเคราะห์ตามรหัสสินค้า
 • รายงานการขายเชิงวิเคราะห์ตามกลุ่มสินค้า
 • รายงานการขายเชิงวิเคราะห์ตามชนิดการขาย
 • รายงานการขายเชิงวิเคราะห์ สินค้าที่ให้กำไรสูงสุด

ระบบอรรถประโยชน์

คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมร้านอาหาร

* Nanosoft Cafe.NET Network Version