Nanosoft & Solution Ltd.
Nanosoft WebsiteNanosoft ProductsNanosoft SupportsNanosoft TipsNanosoft DownloadsAbout Nanosoft
Product Information 
คุณสมบัติของโปรแกรม
โครงสร้างของโปรแกรม
ทรัพยากรที่โปรแกรมต้องการ
รุ่นของโปรแกรม
Screen Short
Video สาธิตการใช้งาน

Download

วิธีการสั่งซื้อ

โปรแกรมร้านอาหาร

โปรแกรมร้านอาหาร

คุณสมบัติของ โปรแกรมร้านอาหาร และ โปรแกรมร้านกาแฟ ( Nanosoft Cafe.NET )
   โปรแกรมร้านอาหาร Nanosoft Cafe (Restaurant Management Software ) ออกแบบ สำหรับ บริหารงาน ร้านอาหาร , ร้านกาแฟ , ร้านเบเกอรี่ และ ฟาสต์ฟู้ด โดยส่วนประกอบหลักๆ ของ โปรแกรม จะประกอบไปด้วย ระบบการจองโต๊ะ ( Reserve System ) , ระบบการขายสินค้า ( Sale System ) เหมาะสำหรับ ร้านอาหาร และ ภัตตาคาร  ทั่วไป , ระบบการขายสินค้าด่วนโดยไม่ต้องเปิดโต๊ะ ( Quick Sale ) เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ หรือ ร้านเบเกอรี่ , ระบบการรับเงินของแคชเชียร์ ( Recive Money System ) สามารถกำหนดรอบการทำงานของพนักงานได้ ,ระบบการรับ-เบิก สินค้า , ระบบสต็อกสินค้า ( Product Inventory ) , ระบบการรับ-เบิก วัตถุดิบ , ระบบสต็อกวัตถุดิบ ( Material Inventory ) , ระบบการเชื่อมโยงสินค้า และ ว้ตถุดิบ เข้าด้วยกัน เช่น ขายสินค้า แล้ว ทำการ ตัดสต๊อก วัตถุดิบด้วย , ระบบการคิดโปรโมชั่น Service charge และ ส่วนลด , ระบบสมาชิก สำหรับ การสะสมแต้ม รวมไปถึง ระบบการรับ Order รายการสินค้า ผ่าน Tablet เช่น iPad หรือ Android Tablet , ระบบการส่ง Order เข้าไปที่ ครัว หรือ บาร์น้ำ ทั้งทางเครื่องพิม์ (Network printer) หรือ จอภาพ (Monitor) , ระบบวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบ , ระบบการออกเอกสาร อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบเรียกเก็บเงิน โดยเอกสาร สามารถพิมพ์ได้ทั้ง เครื่องพิมพ์สลิป หรือ เครื่องพิมพ์ทั่วไป และ ผู้ใช้สามารถออกแบบฟอร์มใบเสร็จ หรือ รายงานได้ , ระบบรายงานต่างๆ รวมไปถึงรายงานเชิงวิเคราะห์ เป็นต้น อีกทั้งยังรองรับการย้ายโต๊ะ , รวมโต๊ะ โดย สามารถทำงานบนระบบ Network หรือ เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Internet และ มีระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน และ ตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้ได้ (Program log) ซึ่ง ออกแบบระบบการขาย ให้รองรับ Monitor แบบ Touch  Screen อีกทั้งสามารถเชื่อมต่อกับลิ้นชักเก็บเงิน และ เครื่องพิมพ์สลิป ได้ พร้อมกันนี้ ยังรองรับการทำงาน 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ โดยรายละเอียดของโปรแกรม สามารถแบ่งได้ ดังต่อไปนี้
 
ระบบการตั้งรหัส

    ระบบการตั้งรหัสพื้นฐานสินค้า

    ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐานเพื่อใช้งานในระบบการขาย และ สต๊อกสินค้า โดยจะประกอบไปด้วยรหัสต่างๆดังต่อไปนี้
    - บันทึกรหัสเครื่องแสดงผล
    - บันทึกรหัสการปรับปรุงสต๊อก
    - บันทึกรหัสกลุ่มสินค้า
    - บันทึกรหัสสินค้า
 
    ระบบการตั้งรหัสพื้นฐานการขาย    
    ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐานเพื่อใช้งานในระบบการขาย จะประกอบไปด้วยรหัสต่างๆดังต่อไปนี้
    - บันทึกรหัสโต๊ะ 
    - บันทึกรหัสพนักงาน 
    - บันทึกรหัสโปรโมชั่น
    - บันทึกรหัสรอบการทำงาน ( กะการทำงาน )
    - บันทึกรหัสคำสั่งพิศษ


   ระบบการตั้งรหัสพื้นฐานวัตถุดิบ
    ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐานเพื่อใช้งานในระบบการขาย และ สต๊อกวัตถุดิบ โดยจะประกอบไปด้วยรหัสต่างๆดังต่อไปนี้
    - บันทึกรหัสกลุ่มวัตถุดิบ
    - บันทึกรหัสวัตถุดิบ

  
ระบบ การตั้งรหัสพื้นฐานลูกค้า
    ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐานเพื่อใช้งานในระบบการขาย และ ระบบลูกค้า / สมาชิก โดยจะประกอบไปด้วยรหัสต่างๆดังต่อไปนี้
    - บันทึกรหัสกลุ่มลูกค้า
    - บันทึกรหัสลูกค้า

   ระบบการตั้งรหัสพื้นฐานผู้จำหน่าย
    ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐานเพื่อใช้งานในระบบการรับสินค้า และ วัตถุดิบ โดยจะประกอบไปด้วยรหัสต่างๆดังต่อไปนี้
    - บันทึกรหัสกลุ่มผู้จำหน่าย
    - บันทึกรหัสผู้จำหน่าย

   ระบบการตั้งรหัสพื้นฐานผู้ใช้งานโปรแกรม
    ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐานของผู้ใช้งาน เพื่อใช้งานในระบบการตรวจสอบการทำงาน และ ระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม
    - บันทึกรหัสผู้ใช้งานโปรแกรม
 
ระบบการขาย
 
    เป็นระบบการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย ของ โปรแกรมร้านอาหาร โดยจะประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้
    - บันทึกการจองโต๊ะ 
    - บันทึกการขาย รองรับ หน้าจอแบบทัชสกรีน , เครื่องอ่านบาร์โค๊ด , ลิ่นชักเก็บเงิน , หน้าจอแสดงราคาสำหรับลูกค้า และ เครื่องพืมพ์สลิป
    - บันทึกขายสินค้าด่วนโดยไม่ต้องเปิดโต๊ะ (Quick Sale) เหมาะสำหรับสินค้า ฟาส์ฟู๊ด เช่น เบเกอรี่ , กาแฟ , ชามุก เป็นต้น
    - พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน , ใบเรียกเก็บเงิน
    - บันทึกยกเลิกเอกสารการขาย
    - รายงานการจอง
    - รายงานการขาย
 
ระบบ สต๊อกสินค้า และ สต๊อกวัตถุดิบ
 
    ระบบนี้จะทำหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการสต๊อก ทั้งสต๊อกสินค้า และ สต๊อกว้ตถุดิบ รวมไปถึง รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ สต๊อกสินค้า และ สต๊อกวัตถุดิบ โดยจะประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้
    - บันทึกการรับสินค้า
    - บันทึกการรับวัตถุดิบ
    - บันทึกการปรับปรุงสต๊อกสินค้า
    - บันทึกการปรับปรุงสต๊อกัตถุดิบ
    - รายงานสต๊อกสินค้า
    - รายงานสต๊อกว้ตถุดิบ
    - ประมวลผลยอดยกมา ของ สินค้า และ วัตถุดิบ
 
ระบบรายงานต่างๆ
 
    เป็นระบบการรายงานต่างๆ ของ โปรแกรมร้านอาหาร อาทิเช่น รายงานการขาย , รายงานการรับเงิน , รายงานการรับสินค้า , รายงานการเบิกสินค้า , รายงานเชิงวิเคราะห์ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการรายงานดังต่อไปนี้
  
รายงานข้อมูลการขาย รายงานข้อมูลการรับเงิน
 - รายงานการขายประจำวัน
 - รายงานการขายตามรหัสลูกค้า
 - รายงานการขายตามรหัสโต๊ะ
 - รายงานการขายตามชนิดภาษี 
 - รายงานการขายตามชนิดการขาย
 - รายงานการขายตามผู้บันทึก
 - รายงานการขายตามสถานะการขาย
 - รายงานภาษีขาย
 - รายงานการขายตามรหัสเครื่องที่ขาย
 - รายงานการขายตามรอบการขาย
 - รายงานการขายตามรหัสโปรโมชั่น
 - รายงานการขายตามกลุ่มสินค้า
 - รายงานการขายตามรหัสสินค้า
 - รายงานสรุปยอดขายตามกลุ่ม และ รหัสสินค้า
 - รายงานกำไร/ขาดทุนเบื้องต้น
 - รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการขาย
 - พิมพ์ใบแจ้งหนี้

 - รายงานการรับเงินประจำวัน
 - รายงานการรับเงินตามรอบการทำงาน
 - รายงานการรับเงินตามชนิดการรับเงิน เช่น เงินสด หรือ บัตรเครดิต เป็นต้น
 - รายงานการรับเงินตามผู้รับเงิน
 - รายงานการรับเงินตามรหัสเครื่องที่รับเงิน
 - รายงานการรับเงินตามสถานะการขาย
 - รายงานการรับเงินตามชนิดการรับ
 - รายงานสรุปยอดการรับเงินตามผู้รับเงิน
 - รายงานสรุปยอดการรับเงินตามรหัสเครื่องที่รับเงิน

 


รายงานการจองโต๊ะ รายงานการปรับปรุงสต๊อกสินค้า และ วัตถุดิบ
 - รายงานการจองประจำวัน
 - รายงานการจองตามรหัสผู้จอง
 - รายงานการจองตามสถานะสมาชิก
 - รายงานการจองตามผู้บันทึก
 

 - รายงานการปรับปรุงสต๊อกสินค้า และ วัตถุดิบประจำวัน
 - รายงานการปรับปรุงสต๊อกสินค้า และ วัตถุดิบ ตามรหัสพนักงาน
 - รายงานการปรับปรุงสต๊อกสินค้า และ วัตถุดิบ ตามรหัสการปรับปรุง
 - รายงานการปรับปรุงสต๊อกสินค้า และ วัตถุดิบ ตามรหัสสินค้า และ รหัสวัตถุดิบ
 - รายงานการปรับปรุงสต๊อกสินค้า และ วัตถุดิบ ตามกลุ่ม

รายงานข้อมูลสินค้าคงเหลือ รายงานข้อมูลวัตถุดิบคงเหลือ
 - รายงานสินค้าคงเหลือตามรหัส
 - รายงานสินค้าคงเหลือตามกลุ่มสินค้า
 - รายงานสินค้าคงเหลือแยกตามหน่วยนับ
 - รายงานสินค้าคงเหลือต่ำกว่ากำหนด
 - รายงานสินค้าคงเหลือสูงกว่ากำหนด
 - รายงานสินค้าหมดอายุ
 - รายงานสต๊อกการ์ดสินค้า
 - รายงานสินค้า และ ส่วนประกอบวัตถุดิบ
 - รายงานการตรวจนับสต๊อกสินค้า
 - พิมพ์ Catalog สินค้า

 - รายงานวัตถุดิบคงเหลือตามรหัส
 - รายงานวัตถุดิบคงเหลือตามกลุ่มสินค้า
 - รายงานวัตถุดิบคงเหลือแยกตามหน่วยนับ
 - รายงานวัตถุดิบคงเหลือต่ำกว่ากำหนด
 - รายงานวัตถุดิบคงเหลือสูงกว่ากำหนด
 - รายงานวัตถุดิบหมดอายุ
 - รายงานสต๊อกการ์ดวัตถุดิบ
 - รายงานการตรวจนับสต๊อกสินค้ารายงานข้อมูลการรับสินค้า รายงานข้อมูลการรับวัตถุดิบ
 - รายงานการรับสินค้าประจำวัน
 - รายงานการรับสินค้าตามผู้จำหน่าย
 - รายงานการรับสินค้าตามชนิดภาษี
 - รายงานการรับสินค้าตามชนิดการจัดซื้อ
 - รายงานการภาษีซื้อ
 - รายงานการครบกำหนดชำระหนี้
 - รายงานยอดรับสินค้าตามกลุ่มสินค้า
 - รายงานยอดรับสินค้าตามรหัสสินค้า

 - รายงานการรับวัตถุดิบประจำวัน
 - รายงานการรับวัตถุดิบตามผู้จำหน่าย
 - รายงานการรับวัตถุดิบตามชนิดภาษี
 - รายงานการรับวัตถุดิบตามชนิดการจัดซื้อ
 - รายงานการภาษีซื้อ
 - รายงานการครบกำหนดชำระหนี้
 - รายงานยอดรับสินค้าตามกลุ่มวัตถุดิบ
 - รายงานยอดรับสินค้าตามรหัสวัตถุดิบ

รายงานเชิงวิเคราะห์
 - รายงานเปรียบเทียบราคาสินค้า 
 - รายงานความเคลื่อนไหวอันดับสินค้ารับเข้าสต๊อก
 - รายงานความเคลื่อนไหวอันดับสินค้าตัดออกจากสต๊อก
 - รายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
 - รายงานวันที่รับเข้า และ จ่ายออก สินค้าล่าสุด
 - รายงานวิเคราะห์จำนวนสินค้าคงเหลือ
 - รายงานเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบ
 - รายงานความเคลื่อนไหวอันดับวัตถุดิบรับเข้าสต๊อก
 - รายงานความเคลื่อนไหวอันดับวัตถุดิบตัดออกจากสต๊อก
 - รายงานวัตถุดิบที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
 - รายงานวันที่รับเข้า และ จ่ายออก วัตถุดิบล่าสุด
 - รายงานวิเคราะห์จำนวนวัตถุดิบคงเหลือ
 - รายงานการรับสินค้าเชิงวิเคราะห์ประจำปี
 - รายงานการรับสินค้าเชิงวิเคราะห์ตามรหัสสินค้า
 - รายงานการรับสินค้าเชิงวิเคราะห์ตามกลุ่ม
 - รายงานการรับสินค้าเชิงวิเคราะห์ตามชนิดการรับ
 - รายงานการรับสินค้าเชิงวิเคราะห์ตามต้นทุน
 - รายงานเชิงวิเคราะห์การจองโต๊ะประจำปี
 - รายงานเชิงวิเคราะห์จำนวนคนจองโต๊ะประจำปี
 - รายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเที่ยบจำนวนการจองโต๊ะประจำปี
 - รายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเที่ยบจำนวนคนจองโต๊ะประจำปี 
 - รายงานเชิงวิเคราะห์อันดับโต๊ะที่มีการจองมากที่สุด 10 อันดับ
 - รายงานตารางการจองโต๊ะประจำสัปดาห์                 
 
 - รายงานการรับวัตถุดิบเชิงวิเคราะห์ประจำปี
 - รายงานการรับวัตถุดิบเชิงวิเคราะห์ตามรหัสวัตถุดิบ
 - รายงานการรับวัตถุดิบเชิงวิเคราะห์ตามกลุ่ม
 - รายงานการรับวัตถุดิบเชิงวิเคราะห์ตามชนิดการรับ
 - รายงานการรับวัตถุดิบเชิงวิเคราะห์ตามต้นทุน
 - รายงานการขายเชิงวิเคราะห์อันดับสินค้าขายดี ตามจำนวนสินค้า
 - รายงานการขายเชิงวิเคราะห์อันดับสินค้าขายดี ตามยอดขายสินค้า
 - รายงานการขายเชิงวิเคราะห์ตามรหัสลูกค้า
 - รายงานการขายเชิงวิเคราะห์อันดับโปรโมชั่นยอดนิยม
 - รายงานการขายเชิงวิเคราะห์ประจำปี
 - รายงานการขายเชิงวิเคราะห์ตามรหัสสินค้า
 - รายงานการขายเชิงวิเคราะห์ตามกลุ่มสินค้า
 - รายงานการขายเชิงวิเคราะห์ตามชนิดการขาย
 - รายงานการขายเชิงวิเคราะห์ สินค้าที่ให้กำไรสูงสุด
 

ระบบอรรถประโยชน์ ของโปรแกรมร้านอาหาร
 
    - Connect database ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง ถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัด จำนวนฐานข้อมูลที่ใช้
    - User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อน User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม
    - กำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่ม,แก้ไข,ลบข้อมูล,ออกแบบรายงาน และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้งานเมนู ซึ่งสามารถกำหนดได้ในแต่ละฟอร์มการทำงาน
    - การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิเช่น การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการ ใช้งานโปรแกรม
    - การตั้งค่าเลขที่เอกสาร ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นของการ Runing เอกสารต่างๆ ในโปรแกรม เช่น รหัสสินค้า , เลขที่ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น 
    - Program Log จะใช้สำหรับเก็บ Transaction ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้ เช่น ผู้ใช้รายใดเข้าใช้งาน หรือ เพิ่มข้อมูล,ลบ,แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลอะไรบ้าง เป็นต้น
    - ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม ( Help program ) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย
 
คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมร้านอาหาร
 
    - ตั้งรหัสสินค้า และ บริการ ได้ 30 ตัวอักษร
    - รองรับการทำงาน 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ อังกฤษ
    - การขายสินค้ารองรับการทำงานร่วมกับ Monitor แบบ Tourch Screen และ สามารถเชื่อมต่อกับ เครื่องพิมพ์สลิป และ ลิ่นชักเก็บเงิน ได้
    - รองรับการออกเอกสารใบกำกับภาษี ตามประกาศของกรมสรรพากร ที่กำหนดให้มีเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี และ สาขา ของผู้ซื้อ และ ผู้ขาย
    - ไม่มีการจำกัดจำนวนโต๊ะ , จำนวนสินค้า และ จำนวนลูกค้า
    - สามารถขายสินค้าด่วนโดยไม่ต้องเปิดโต๊ะ ( Quick Sale ) เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ , ร้านเบเกอรี่ , ฟาสต์ฟู้ด หรือกิจการที่ขายสินค้าที่ไม่มีโต๊ะ หรือ ลูกค้า Walk in ในโปรแกรมเดียวกัน
    - รองรับการจัดกลุ่มของโต๊ะ  และ รองรับการย้ายโต๊ะ , รวมโต๊ะ 
    - รองรับการรับ Order ผ่าน Tablet เช่น Apple iPad , Samsung galaxy tab เป็นต้น *    
    - รองรับระบบสมาชิก และ สะสมแต้ม ได้
    - รองรับการคิดค่า Service Charge
    - รองรับการจัดโปรโมชั่นและส่วนลดได้ 5 ประเภท คือ ลดตามรายการสินค้า , ลดตามกลุ่มสินค้า , แถมสินค้า , ลดรวมท้ายเอกสาร หรือ ลดตามสมาชิก
    - รองรับส่วนลดได้ทั้ง ส่วนลดแต่ละรายการ , ส่วนลดท้ายบิล , ส่วนลดเป็น % และ ส่วนลดเป็นจำนวนเงิน และ ลดเฉพาะอาหาร หรือ เครื่องดื่ม
    - รองรับการตรวจสอบการส่งเงินของแคชเชียร์ พร้อมทั้งระบบ Night auditor ( รอบการทำงานของแคชเชียร์ )
    - รองรับสถานะการรับเงิน แบบ เงินสด , เงินเชื่อ , เช็ค , บัตรเครดิต , เงินโอน , ฟรี , งบ Enterain พนักงาน และ อื่นๆ
    - รองรับการรับเงิน ในกรณีที่เป็น งบ Entertain ของพนักงาน พร้อมทั้ง จำกัดวงเงินได้
    - สามารถรับเงินได้มากกว่า 1 ชนิดการรับเงิน เช่น รับเป็นเงินสดส่วนหนึ่ง บัตรเครดิต อีกส่วนหนึ่ง เป็นต้น
    - สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการขายได้ ว่าผู้ใช้โปรแกรมได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลการขายใดบ้าง
    - มีระบบการตรวจสอบการทำงานของ พนักงานผู้บันทึกข้อมูล และ พนักงานเก็บเงิน
    - รองรับการแตกหน่วยสินค้า เช่น ขวด , โหล , ลัง , แพ็ค เป็นต้น
    - รองรับระบบภาษีได้ 3 แบบ คือ มูลค่าสินค้ารวมภาษี , มูลค่าสินค้าแยกภาษี และ สินค้าไม่คิดภาษี
    - รองรับการตั้งรหัสและชื่อของโต๊ะ ได้เองโดยไม่จำกัดจำนวนโต๊ะ
    - รองรับรายงานเชิงวิเคระห์์ในรูปแบบของกราฟ และ มี รายงานสำหรับผู้บริหาร ( Dash board)
    - รองรับตั้งรหัสสินค้าได้ 30 ตัวอักษรและรองรับสินค้าได้สองแบบคือ สินค้าตัดสต็อก , สินค้าไม่มีการตัดสต็อก เช่น บริการ เป็นต้น
    - สามรถเพิ่มรูปภาพ สินค้า หรือ ลูกค้า โดยการถ่ายรูปผ่านกล้อง Webcam
    - สามารถเชื่อมโยงสินค้า และ วัตถุดิบเข้าด้วยกันได้ เช่น เมื่อทำการขายสินค้า วัตถุดิบจะทำการตัดสต๊อกด้วย
    - สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ,ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว และ ใบเรียกเก็บเงิน เป็นต้น
    - การพิมพ์เอกสารสามารถ พิมพ์ได้ทั้ง เครื่องพิมพ์สลิป หรือ เครื่องพิมพ์ทั่วไป
    - รองรับการทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมผ่านระบบ Network (Network printer) สำหรับส่งรายการเข้าครัว หรือ บาร์น้ำ
    - สามารถคำนวนต้นทุนสินค้าได้สองแบบคือ ต้นทุนมาตราฐาน และ ต้นทุนเฉลี่ย ทำให้ทราบกำไร/ขาดทุนได้ทันทีเมื่อปิดการขาย
    - มีระบบสต๊อกการ์ด ทำให้สามารถเรียกดูข้อมูลสินค้า หรือ วัตถุดิบ คงเหลือ ย้อนหลังได้
    - ผู้ใช้สามารถ จัดกลุ่มสินค้า ได้เอง ได้เช่น อาหาร , เครื่องดืม , มิกเซอร์ , ของหวาน , บริการ เป็นต้น
    - สามารถตั้งราคาสินค้าได้ 5 ราคา (A,B,C,D,E)
    - สามารถใส่รูปสินค้า และ รูปของสมาชิกได้
    - สามารถพิมพ์การ รับ Order ไปที่ครัว หรือ บาร์น้ำได้ และ สามารตั้งค่าการพิมพ์ให้พิมพ์ทีละ Order หรือจะพิมพ์ Order ทั้งหมดก็ได้
    - การรับ Order สามารถป้อนคำสั่งพิเศษได้ เช่น ไม่เผ็ด , ของเด็ก หรือ ห่อกลับ เป็นต้น
    - สามารถเลือกการแสดงผล Order ได้ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์ หรือ จอภาพ
    - ระบบถูกออกแบบให้รองรับการค้นหาข้อมูล โต๊ะ หรือ สินค้า เพื่อความเร็วในการขายสินค้า ในกรณีมีโต๊ะ และ สินค้า จำนวนมาก
    - ผู้ใช้สามารถออกแบบ และ ปรับปรุงการออกเอกสาร หรือ รายงานต่างๆได้เอง (Report design)
    - สามารถพิมพ์เมนูรายการอาหาร หรือ แคทตาล็อคสินค้า ได้
    - มีรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ มาก กว่า 150 รายงาน
    - ไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูล ( Database connection ) และ ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลเพิ่มได้เอง
    - สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม
    - รองรับฐานข้อมูล MS Access 
    - รองรับฐานข้อมูล MySQL , SQL Server  *
    - รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม โดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
    - ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003,XP,Vista,Win 7 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
    - มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
    - สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF , Excel , DBF , HTML , Word และ Text File     
    - รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet *
    - สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi user system ) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน *

    * Nanosoft Cafe.NET Network Version
 Nanosoft & Solution Ltd.
 175/5 หมู่ 7 ถนน สมโภชเชียงใหม่ 700 ตำบล ป่าแดด อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50100
 Tel : 053-444-111 , Fax : 053-444-115 , Email : info@nanosoft.co.th , Website : http://www.nanosoft.co.th
 Copyright (c) by Nanosoft & Solution Ltd. All rights reserved.