โปรแกรมร้านอาหาร และ โปรแกรมร้านเบเกอรี่

Screen shot


โปรแกรมร้านอาหาร
โปรแกรมหลัก

บันทึกรหัสสินค้า

บันทึกการขายแบบปกติ

บันทึกการขายแบบปกติ

โปรแกรมร้านเบเกอรี่
บันทึกการขายแบบที่ไม่ต้องเปิดโต๊ะ (Quick Sale)

บันทึกการขายแบบที่ไม่ต้องเปิดโต๊ะ (Quick Sale)

บันทึกรหัสลูกค้า หรือ สมาชิก

บันทึกการรับเงิน

บันทึกการย้ายโต๊ะ หรือ รวมโต๊ะ

พิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี

ระบบการรับ Oder อาหารบน Tablet Android

รายการอาหารที่สั่งบน Tablet Android

รายการอาหารบน Tablet Android

สรุปค่าใช้จ่าย บน Tablet Android