โปรแกรม Hostel

รุ่นของโปรแกรม


คุณสมบัติของโปรแกรม
Standard
Network
ระบบการตั้งรหัสห้องพัก หรือ รหัสเตียง ของ โปรแกรม Hostel
ระบบฐานข้อมูลลูกค้า
ระบบฐานข้อมูลสินค้า
ระบบข้อมูลพื้นฐานการขาย การกำหนดรอบการทำงาน และ รหัสพนักงาน
ระบบการจัดการห้องพัก เช็คอิน , เช็คเอาท์ , เพิ่มรายการสินค้า/บริการ , รายชื่อผู้เข้าพัก
ระบบการจองห้องพัก
ระบบการรับเงิน
ระบบการพิมพ์เอกสารการเข้าพัก เช่น Folio , ใบเสร็จรับเงิน , คูปองอาหาร , Guest registration ฯลฯ
ระบบผังห้องพัก ( Room planning )
ระบบการกำหนดราคาห้องพัก ( A,B ) และ แยกราคาตามช่วงวันที่
ระบบการตรวจสอบสถานะห้องพัก ( Room chart )
ระบบการประมวลผลข้อมูลประจำวัน ( Night audit )
ระบบการทำความสะอาดห้องพัก (House keeping )
ระบบการบำรุงรักษาห้องพัก ( Room maintenance )
ระบบรายงานเชิงวิเคราะห์
ผู้ใช้สามารถออกแบบรายงาน และ เอกสารได้เอง เช่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , Folio
รองรับการทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลในโปรแกรมเดียว
สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบของ PDF , Excel , Word และ Text Files
รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม
สามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ในการใช้งานโปรแกรมได้
รายงานเชิงวิเคราะห์ ในรูปแบบของกราฟ
ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลได้เอง
รองรับการทำงานกับ MS Access Database
รองรับการทำงานกับ MS SQL Server 2000 , 2005 , 2008 , 2012 , 2014 Database
รองรับการทำงานกับ MySQL Database
รองรับการเปลี่ยนภาษาได้ 95 ภาษาทั่วโลก
รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานร่วมกันทาง Internet
รองรับการทำงานบนระบบ Network ( Multi user )