Nanosoft & Solution Ltd.
Nanosoft Website Nanosoft Products Nanosoft Supports Nanosoft Tips Nanosoft Downloads About Nanosoft
Product Information 
คุณสมบัติของโปรแกรม
โครงสร้างของโปรแกรม
ทรัพยากรที่โปรแกรมต้องการ
รุ่นของโปรแกรม
Screen Short
Video สาธิตการใช้งาน

Download

วิธีการสั่งซื้อ

Nanosoft Hotel.NET

โปรแกรมโรงแรม

  คุณสมบัติของ โปรแกรมโรงแรม Nanosoft Hotel.NET
   โปรแกรมโรงแรม Nanosoft Hotel.NET เป็น Software โรงแรม ที่ออกแบบสำหรับ งานบริหารงาน โรงแรม , รีสอร์ท , อพาร์ทเมนต์ รายวัน โดยส่วนประกอบหลักๆของโปรแกรม จะประกอบไปด้วย ระบบการจองห้องพัก (Reservation) , ระบบการเช็คอิน ( Check In ) , ระบบการเช็คเอาท์ ( Check Out ) , ระบบข้อมูลผู้เข้าพัก ( Guest Registration) , ระบบการขายสินค้า , ระบบการซื้อสินค้า , ระบบสต็อกสินค้า ( Inventory ) , ระบบแม่บ้าน ( House Keeping ) , ระบบการบำรุงรักษาห้องพัก ( Room Maintain ) , ระบบ Night auditor และ ระบบการออกเอกสาร ต่างๆ อาทิเช่น FOLIO , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , คูปองอาหาร เป็นต้น รวมไปทั้งระบบการรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ อาทิเช่น รายงานประวัติผู้เข้าพัก , รายงานการรับเงินของ Cashier , รายงานการเข้าพัก , รายงานสรุปยอดห้องพักคงเหลือ ( Room Planning ) , รายงานสินค้าคงเหลือ ทั้ง สต๊อกกลาง (Central stock) และ สต๊อกมืนิบาร์ (Minibar stock) , มีระะบบรายงานการใช้งานห้องพัก ( Room Occupancy ) , รายงานยอดการจองห้องพักล่วงหน้า ( Forecast Report ) และ รายงานอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งโปรแกรมรองรับการทำงานได้หลายภาษา ทั้ง ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ โดยรายละเอียดของ โปรแกรมโรงแรม สามารถแบ่งได้ดังนี้

ระบบการตั้งรหัส

    ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐาน เพื่อใช้งานในระบบของ โปรแกรมโรงแรม โดยจะประกอบไปด้วยรหัส ดังต่อไปนี้

    - บันทึกรหัสประเภทห้องพัก
    - บันทึกรหัสห้องพัก
    - บันทึกรหัสสัญชาติ
    - บันทึกรหัสอาชีพ
    - บันทึกรหัสกลุ่มลูกค้า
    - บันทึกรหัสแหล่งที่มา
    - บันทึกรหัสลูกค้า
    - บันทึกรหัสกลุ่มผู้จำหน่าย
    - บันทึกรหัสผู้จำหน่าย
    - บันทึกรหัสรุ่นของสินค้า
    - บันทึกรหัสสีของสินค้า
    - บันทึกรหัสกลุ่มสินค้า
    - บันทึกรหัสยี่ห้อสินค้า
    - บันทึกรหัสรายได้
    - บันทึกรหัสสินค้า
    - บันทึกรหัสรอบการทำงานของพนักงาน
    - บันทึกรหัสพนักงาน
    - บันทึกรหัสประเภทการเบิกสินค้า
 
ระบบการจัดการห้องพัก

    เป็นระบบสำหรับ การจัดการเกี่ยวกับ ห้องพัก ของ โปรแกรม ในด้านต่างๆ อาทิเช่น การจัดการ สถานะของห้องพัก ( Room chart ) , การตรวจสอบตารางห้องพัก ( Room planning ) , การแยกห้องพัก หรือ ย้ายห้องพัก การรับจองห้องพัก ( Reservaton ) , การเช็คอิน ( Check in ) , การเช็คเอาท์ ( Check out ) , การคิดราคาห้องพัก , การป้อนจำนวน หรือ รายชื่อแขกที่เข้าพัก ( Guest in house ) , การป้อนข้อมูลการใช้สินค้าในห้องพัก ( Mini bar stock and complementary ) , การยกเลิกการเข้าพัก รวมทั้ง การทำความสะอาดห้องพัก โดยจะประกอบไปด้วย ระบบการบันทึกข้อมูล และ รายงานข้อมูลดังต่อไปนี้

    - สถานะห้องพัก ( Room chart , Room planning)
    - บันทึกการจองห้องพัก ( Room reservaton )
    - บันทึกการ Check in
    - บันทึกการ Check out
    - บันทึกการปรับปรุงการขายห้องพัก
    - บันทึกยกเลิกการเข้าพัก
    - บันทึกการแยกห้องพัก
    - บันทึกการขายสินค้าในห้องพัก ( Minibar ) โดยรองรับ สินค้าที่เป็น Complementary
    - บันทึกการรับเงินประกัน , เงินมัดจำ และ เงินค่าห้องพัก เป็นต้น
    - บันทึกรายชื่อผู้เข้าพัก ( Guest in house )
    - รายงานสรุปการจองห้องพัก
    - รายงานรายละเอียดการการจองห้องพัก 
    - รายงานสรุปการเข้าพักจากการจองห้องพัก
    - รายงานข้อมูลการจองห้องพัก เชิงวิเคราะห์
    - รายงานสรุปการเข้าพัก
    - รายงานรายละเอียดการการเข้าพัก 
    - รายงานข้อมูลการเข้าพัก เชิงวิเคราะห์
    - รายงานข้อมูลตรวจสอบห้องพัก
    - รายงานห้องพักคงเหลือ
    - รายงานการรับเงิน
    - รายงานสถานะห้องพัก
    - การพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น Folio , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบรับเงินประกัน , รายชื่อผู้เข้าพัก และ คูปอง อาหาร เป็นต้น
 
ระบบสต๊อกสินค้า

    เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ สต๊อกสินค้า หรือ สินค้าคงคลัง โดย ระบบสต๊อกสินค้า จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ สต๊อกส่วนกลาง (Central Stock ) , สต๊อกในห้องพัก (Room Stock) โดยระบบสต๊อกสินค้าจะเป็นแบบ สต๊อกการ์ด ทำให้สามารถตรวจสอบการเข้าออก ของสินค้าได้ง่าย และ ย้อนดูข้อมูลได้ โดยระบบจะประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูล และ รายงานต่างๆ อาทิเช่น

    - บันทึกการรับสินค้า
    - บันทึกการเบิกสินค้า
    - บันทึกการโอนคลัง
    - รายงานข้อมูลสินค้าคงเหลือ
    - รายงานสรุปข้อมูลการรับสินค้า
    - รายงานรายละเอียดข้อมูลการรับสินค้า
    - รายงานการเบิกสินค้า
    - รายงานการโอนคลัง
 
ระบบงานบริการลูกค้า

    เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ งานบริการต่างๆ ของ โปรแกรม อาทิเช่น บันทึกใบเสนอราคาระบบการบำรุงรักษาห้องพัก หรือ ซ่อมแซมห้องพัก และ ระบบข่าวสารสำหรับพนักงาน เป็นต้น โดยระบบนี้จะประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูล และ รายงานต่างๆ อาทิเช่น

    - บันทึกใบเสนอราคา
    - บันทึกการซ่อมบำรุงห้องพัก
    - บันทึกข่าวสารพนักงาน
    - รายงานใบเสนอราคา
    - รายงานการซ่อมบำรุงห้องพัก
  
ระบบลูกหนี้

   เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ ลูกหนี้ ของ โปรแกรมโรงแรม กรณี เกิดการขายเชื่อ โดย ระบบนี้จะเชื่อมโยงกับ ระบบการขายห้องพัก โดยอัตโนมัติ ระบบนี้จะประกอบไปด้วยการ์ดลูกหนี้ และการรับชำระเงินจากลูกหนี้ โดย การชำระหนี้ สามารถ แบ่ง งวดการชำระได้ เช่น เอกสารการขาย 1 เอกสารสามารถแบ่ง ชำระหนี้ได้หลายๆครั้ง เป็นต้น ในส่วนการ ออกเอกสารต่างๆ จะประกอบไปด้วย การ์ดลูกหนี้ , ใบรับชำระหนี้ โดยระบบนี้ของ จะประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูล และ รายงานต่างๆ อาทิเช่น

    - บันทึกการ์ดลูกหนี้
    - บันทึกข้อมูลการรับชำระหนี้
    - รายงานข้อมูลลูกหนี้
 
ระบบอรรถประโยชน์

    - Connect database ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัด จำนวนฐานข้อมูลที่ใช้
    - User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อน User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม
    - บันทึกผู้ใช้งานโปรแกรม โดยสามารถกำหนด ระดับการใช้งานของโปรแกรมได้ 2 ระดับคือ Normal user และ Advance user
    - การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , ลบข้อมูล และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งสามารถ กำหนดได้ในแต่ละฟอร์มการทำงาน
    - การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิเช่น การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรม
    - Program Log จะใช้สำหรับเก็บ Transaction ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้ เช่น ผู้ใช้รายใดเข้าใช้งาน หรือ เพิ่มข้อมูล,ลบ,แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลอะไรบ้าง เป็นต้น
    - ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม ( Help program ) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย
คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมโรงแรม

    - ตั้งรหัสต่างๆในโปรแกรม ได้ 30 ตัวอักษร
    - รองรับการทำงาน 95 ภาษาทั่วโลก อาทิเช่น ภาษาไทย , อังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ
    - รองรับการออกเอกสารใบกำกับภาษี ตามประกาศของกรมสรรพากร ที่กำหนดให้มีเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี และ สาขา ของผู้ซื้อ และ ผู้ขาย
    - สามารถตั้งราคาห้องพักได้ 5 ราคา สามารถใส่รูปห้องพักได้ และ สามารถกำหนดราคาในแต่ละช่วงเวลาได้ เช่น Low season ,Hight season
    - สามารถกำหนดประเภท และ ราคา ของห้องพักได้เอง เช่น Superior , Sweet , Suit , Deluxe เป็นต้น
    - รองรับระบบต้นทุนห้องพัก ทำให้ทราบกำไร/ขาดทุน เบื้องต้นได้ทันทีที่ เช็คเอาท์
    - สามารถกำหนดรอบการรับเงินของพนักงาน และ รายงานการรับเงินพนักงานในแต่ละรอบการทำงานได้
    - การตั้งรหัสลูกค้าให้รองรับได้ทั้ง ลูกค้าทั่วไป หรือ เอเยนซี่ และ สามารถ เพิ่มรูปภาพลูกค้าได้
    - สามรถเพิ่มรูปภาพ สินค้า หรือ ลูกค้า โดยการถ่ายรูปผ่านกล้อง Webcam
    - ระบบสต๊อกสินค้า รองรับสต๊อกแบบสต๊อกการ์ด ทำให้สามารถรู้ความเคลื่อนไหวของสินค้า และ ย้อนดูข้อมูลได้
    - สามารถตั้งราคาจำหน่ายสินค้าได้ 5 ราคา (A,B,C,D,E) และ สามารถเพิ่มรูปภาพของสินค้าได้
    - รองรับสินค้าได้ทั้ง แบบตัดสต๊อก และ ไม่ตัดสต๊อก เช่น ค่าบริการ , ค่าซักอบรีด ฯลฯ อีกทั้ง กำหนดต้นทุนได้ แบบ ต้นทุนมาตราฐาน , ต้นทุนเฉลี่ย หรือ ไม่คิดต้นทุน
    - รองรับสินค้าที่เป็น Complementary
    - รองรับระบบสต็อก แบบ สต๊อกกลาง ( Central Inventory ) และ สต็อกห้องพัก ( Minibar Inventory )
    - รองรับการเบิกสินค้าจาก สต๊อกกลาง ไปยัง สต็อกห้องพัก
    - สามารถรวมค่าสินค้าและบริการเข้ากับค่าห้องพักได้ และ เชื่อมโยงเข้ากับระบบสต็อกโดยอัตโนมัติ
    - รองรับระบบภาษีได้ 3 แบบ คือ มูลค่าสินค้ารวมภาษี , มูลค่าสินค้าแยกภาษี และ สินค้าไม่คิดภาษี
    - รองรับระบบการจองห้องพัก ( Room reservation )
    - มีระบบรายงานการตรวจสอบการจองห้องพัก และ สามารถประมาณการห้องพักได้ ( Room focast )
    - รองรับการจอง และ การเข้าพัก ได้ทั้งแบบ Individual และ Group อีกทั้ง รองรับการคำนวณค่าใช้จ่าย เช่น ฟรีห้องพักแต่คิดค่าสินค้าและบริการ เป็นต้น
    - สามารถจองห้องพักล่วงหน้าได้ตลอดทั้งปี ( Room schedule )
    - สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าพักได้ ( Guest in house ) และ พิมพ์ Guest Registration ได้
    - สามารถตั้ง เวลาการเข้าพักได้ เช่น เข้าพักก่อน 06.00 คิดเป็น 1 Night เป็นต้น
    - มีระบบการตรวจสอบห้องพักคงเหลือ เพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าพักซ้ำกัน
    - ระบบการเข้าพักสามารถกำหนดค่าห้อง , ค่าอาหาร , ค่าเสริมเตียง โดยสามารถแยกตามวันที่เข้าพักได้
    - สามารถตรวจสอบจำนวนห้องพักคงเหลือ และ สถิติการใช้งานห้องพักได้ ( Room occupancy ) Today , M-T-D ,Y-T-D
    - รองรับการแสดงผังการใช้ห้องพัก ( Room planning ) และ สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
    - รองรับการทำความสะอาดห้องพัก ( House keeping ) โดยเมื่อลูกค้าเช็คเอาท์ สถานะห้องพักจะแสดงเป็นห้องต้องทำความสะอาดอัตโนมัติ
    - มีระบบการทำงานของแม่บ้านในการทำความสะอาด หรือ เพิ่มการใช้สินค้าในห้องพัก (Minibar ) แยกจาก โปรแกรมหลัก *
    - สามารถตรวจสอบสถานะของห้องพักแบบต่างๆคือ ห้องพักว่าง , ห้องพักมีการจอง , ห้องพักมีแขกพักอยู่ , ห้องพักที่ต้อง Check out และ ห้องพักงดใช้งาน
    - รองรับการย้ายห้องพัก และ แยกห้องพัก โดยข้อมูลต่างๆ เช่น การขาย , ค่าห้อง , รายชื่อแขกที่เข้าพัก ถูกย้ายไปยังห้องพักปลายทาง
    - รองรับการเก็บเงินล่วงหน้า เช่น เงินมัดจำ , ประกัน , เงินจอง เป็นต้น
    - รองรับการคิดค่าบริการเพิ่ม ( Service Charge )
    - รองรับการทำงานตามรอบวัน และ มีระบบ Night auditor
    - สามารถตรวจสอบรายได้ และ การส่งเงินของแคชเชียร์ (Front) ประจำรอบ และ ประจำวัน ได้
    - รองรับสถานะการรับเงิน แบบ เงินสด , เงินโอน , เช็ค , บัตรเครดิต และ แบ่งประเภทการชำระได้
    - รองรับระบบลูกหนี้ กรณีขายเชื่อ
    - สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆอาทิเช่น FOLIO , ใบเสร็จรับเงิน ,ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว , ใบเสร็จรับเงินค่าประกันห้องพัก และ คูปองอาหาร เป็นต้น
    - ผู้ใช้สามารถออกแบบอกสาร และ รายงานต่างๆ ในโปรแกรมได้เอง ( Reports design )
    - รองรับระบบการรายงานเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟ เช่น กำไรขาดทุนเบื้องต้น , Room occupancy , Room focast ฯลฯ
    - รองรับระบบการซ่อมบำรุงห้องพัก
    - มีระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม โดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
    - มีระบบเก็บขั้นตอนการทำงานของพนักงาน ( Program Transaction Log )
    - สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม และ ไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูล
    - เชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละระบบโดยอัตโนมัติ
    - ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003,XP,Vista,Win 7,Win 8 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
    - มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
    - สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF , Excel , DBF , HTML , Word และ Text File
    - รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet *
    - สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi user system ) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน *

    * Nanosoft Hotel.NET Network Version
 Nanosoft & Solution Ltd.
 175/5 Moo 7 Tambon Padad Amphur Muang Chiangmai Thailand 50100
 Tel : 053-444-111 , Fax : 053-444-115 , Email : info@nanosoft.co.th , Website : http://www.nanosoft.co.th
 Copyright (c) by Nanosoft & Solution Ltd. All rights reserved.