ซอฟต์แวร์บริหารโรงแรม

Screen shot


โปรแกรมโรงแรม
โปรแกรมหลัก

บันทึกรหัสห้องพัก

บันทึกรหัสลูกค้า

บันทึกรหัสสินค้า

สถานะห้องพัก (Room chart)

ตารางห้องพัก (Room planning)

บันทึกการจองห้องพัก

บันทึกการเข้าพัก

แยกห้องพัก

การ์ดลูกหนี้

สถิติการใช้ห้องพัก (Room ocupancy)

วิเคราะห์การจองห้องพัก (Room focast)

บันทึกการรับสินค้า

บันทึกการเบิกสินค้า

ระบบแม่บ้าน (House keeping)

ประมวลผลประจำวัน (Night audit)

Folio report

Night audit reports