Nanosoft & Solution Ltd.
Nanosoft WebsiteNanosoft ProductsNanosoft SupportsNanosoft TipsNanosoft DownloadsAbout Nanosoft
Product Information 
คุณสมบัติของโปรแกรม
โครงสร้างของโปรแกรม
ทรัพยากรที่โปรแกรมต้องการ
รุ่นของโปรแกรม
Screen Short
Video สาธิตการใช้งาน

Download

วิธีการสั่งซื้อ

โปรแกรมศูนย์ซ่อม , โปรแกรมศูนย์บริการ

Nanosoft Service.NET

โปรแกรมบริการรับซ่อม

  Screen Shot โปรแกรมบริการรับซ่อม

โปรแกรมศูนย์ซ่อม

โปรแกรมหลัก

โปรแกรมศูนย์บริการ

บันทึกรหัสสินค้า/อะไหล่

โปรแกรมงานบริการ

บันทึกรหัสลูกค้า

โปรแกรมซ่อมบำรุง

บันทึกใบรับงานซ่อม

โปรแกรมบริหารศูนย์ซ่อม

บันทึกรายละเอียดเครื่องซ่อมในใบรับงาน

โปรแกรมบริหารศูนย์บริการ

สถานะใบรับงาน

โปรแกรมบริหารงานซ่อม

บันทึกใบเสนอราคางานซ่อม

โปรแกรมรับงานซ่อม

บันทึกใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม

โปรแกรมระบบศูนย์ซ่อม

บันทึกการขายสินค้า/อะไหล่

โปรแกรมระบบศูนย์บริการ

บันทึกใบเบิกสินค้า/อะไหล่

โปรแกรมระบบงานซ่อม

ตัวอย่างใบรับงาน

โปรแกรมระบบงานบริการ

ตัวอย่างรายงานเชิงวิเคราะห์

 Nanosoft & Solution Ltd.
 175/5 หมู่ 7 ถนน สมโภชเชียงใหม่ 700 ตำบล ป่าแดด อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50100
 Tel : 053-444-111 , Fax : 053-444-115 , Email : info@nanosoft.co.th , Website : http://www.nanosoft.co.th
 Copyright (c) by Nanosoft & Solution Ltd. All rights reserved.