Nanosoft & Solution Ltd.
Nanosoft WebsiteNanosoft ProductsNanosoft SupportsNanosoft TipsNanosoft DownloadsAbout Nanosoft
Product Information 
คุณสมบัติของโปรแกรม
โครงสร้างของโปรแกรม
ทรัพยากรที่โปรแกรมต้องการ
รุ่นของโปรแกรม
Screen Short
Video สาธิตการใช้งาน

Download

วิธีการสั่งซื้อ

Nanosoft SmartINV.NET

Nanosoft Smart INV.NET

โปรแกรมขายหน้าร้าน ( POS )

  โครงสร้างของ โปรแกรมขายหน้าร้าน ( POS )
    โครงสร้างของ โปรแกรมขายหน้าร้าน ( POS ) Nanosoft Smart INV.NET จะประกอบไปด้วยระบบ หลักๆ 6 ระบบ คือ ระบบการจัดซื้อ จะเชื่อมโยงไปยัง ระบบสต๊อกสินค้า คือ จะเพิ่มจำนวนสินค้าโดยอัตโนมัติ และ หากมีการจัดซื้อด้วย เงินเชื่อ ระบบจะเชื่อมโยงไปยัง ระบบเจ้าหนี้ ในส่วนของ ระบบการขาย และ ขายหน้าร้าน ( POS ) จะเชื่อมโยงไปยัง ระบบสต๊อกสินค้า คือ จะทำการตัดจำนวนสินค้าโดยอัตโนมัติ หากมีการขายด้วยเงินเชื่อ ระบบจะเชื่อมโยงไปยัง ระบบลูกหนี้ โดย ในส่วนการขายยังมี ระบบการคำนวณต้นทุนสินค้า , ระบบโปรโมชั่น และ สมาชิก อีกทั้ง ระบบการออกเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบส่งของ , ใบแจ้งหนี้ , ใบเบิกสินค้า ฯลฯ ซึ่งทุกระบบจะทำการเชื่อมโยงไปยัง ระบบการรับจ่ายเงิน 
ซึ่ง โครงสร้างของโปรแกรม โปรแกรมขายหน้าร้าน ( POS ) จะเป็นดังรูป
  
โครงสร้างของ โปรแกรมขายหน้าร้าน 

    นอกจากนี้ระบบ ของ โปรแกรมขายหน้าร้าน ( POS ) Nanosoft Smart INV.NET  ยังสามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet ได้ และ สามารถรองรับชนิดฐานข้อมูลได้ 3 แบบคือ MS Access , MS SQL Server , MySQL  อีกทั้งรองรับ User Interface การใช้งานมากถึง 95 ภาษา เช่น ไทย , อังกฤษ และ อื่นๆ
 
การเชื่อมโยงระบบ ของ โปรแกรมขายหน้าร้าน
  

 Nanosoft & Solution Ltd.
 175/5 หมู่ 7 ถนน สมโภชเชียงใหม่ 700 ตำบล ป่าแดด อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50100
 Tel : 053-444-111 , Fax : 053-444-115 , Email : info@nanosoft.co.th , Website : http://www.nanosoft.co.th
 Copyright (c) by Nanosoft & Solution Ltd. All rights reserved.