โปรแกรมขายหน้าร้าน ( POS )

โครงสร้างของโปรแกรม

โครงสร้างของ โปรแกรมขายหน้าร้าน ( POS ) Nanosoft Smart INV.NET จะประกอบไปด้วยระบบ หลักๆ 6 ระบบ คือ ระบบการจัดซื้อ จะเชื่อมโยงไปยัง ระบบสต๊อกสินค้า คือ จะเพิ่มจำนวนสินค้าโดยอัตโนมัติ และ หากมีการจัดซื้อด้วย เงินเชื่อ ระบบจะเชื่อมโยงไปยัง ระบบเจ้าหนี้ ในส่วนของ ระบบการขาย และ ขายหน้าร้าน ( POS ) จะเชื่อมโยงไปยัง ระบบสต๊อกสินค้า คือ จะทำการตัดจำนวนสินค้าโดยอัตโนมัติ หากมีการขายด้วยเงินเชื่อ ระบบจะเชื่อมโยงไปยัง ระบบลูกหนี้ โดย ในส่วนการขายยังมี ระบบการคำนวณต้นทุนสินค้า , ระบบโปรโมชั่น และ สมาชิก อีกทั้ง ระบบการออกเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบส่งของ , ใบแจ้งหนี้ , ใบเบิกสินค้า ฯลฯ ซึ่งทุกระบบจะทำการเชื่อมโยงไปยัง ระบบการรับจ่ายเงิน ซึ่ง โครงสร้างของโปรแกรม โปรแกรมขายหน้าร้าน ( POS ) จะเป็นดังรูปนอกจากนี้ระบบ ของ โปรแกรมขายหน้าร้าน ( POS ) Nanosoft Smart INV.NET ยังสามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet ได้ และ สามารถรองรับชนิดฐานข้อมูลได้ 3 แบบคือ MS Access , MS SQL Server , MySQL อีกทั้งรองรับ User Interface การใช้งานมากถึง 95 ภาษา เช่น ไทย , อังกฤษ และ อื่นๆ