Nanosoft & Solution Ltd.
Nanosoft WebsiteNanosoft ProductsNanosoft SupportsNanosoft TipsNanosoft DownloadsAbout Nanosoft
Product Information 
คุณสมบัติของโปรแกรม
โครงสร้างของโปรแกรม
ทรัพยากรที่โปรแกรมต้องการ
รุ่นของโปรแกรม
Screen Short
Video สาธิตการใช้งาน

Demo online

วิธีการสั่งซื้อ

โปรแกรมคลังสินค้า , โปรแกรมสโตร์ , โปรแกรมสต็อก

Nanosoft StoreOnline.NET

โปรแกรมคลังสินค้า , โปรแกรมสโตร์ , โปรแกรมสต็อก

  คุณสมบัติของ โปรแกรมคลังสินค้า
    โปรแกรม Nanosoft Store Online เป็น โปรแกรมคลังสินค้า เพื่อใช้ บริหารงานคลังสินค้า และ สต็อก ไม่ว่าจะป็นการรับสินค้า , การเบิกสินค้า , การยืมสินค้า , การคืนสินค้า และ การส่งซ่อม/เครม สินค้า โดยรองรับการคำนวณต้นทุน แบบ มาตราฐาน , เฉลี่ย , FIFO , LIFO ซึ่งออกแบบสำหรับ ธุรกิจทั่วไปโดยส่วนประกอบหลักๆของโปรแกรมจะประกอบไปด้วย ระบบการตั้งรหัส , ระบบการจัดการ , ระบบรายงาน และ ระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน โดยตัวโปรแกรมถูกพัฒนา ให้สามารถทำงานได้บน Internet ( Web Application ) โดยรายละเอียดของ โปรแกรมสต็อก สามารถแบ่งได้ดังนี้
 
ระบบการตั้งรหัส

  บันทึกรหัสสาขา จะใช้สำหรับการตั้งรหัสสาขาที่ทำงาน โดย ระบบจะรองรับการทำงานเป็นสาขาได้สูงสุดถึง 99 สาขา

  บันทึกรหัสคลังสินค้า จะใช้สำหรับการตั้งรหัส คลังสินค้า โดย ระบบจะรองรับจำนวนคลังสินค้าไม่จำกัดจำนวน ซึ่งในการตั้งรหัส คลังสินค้าจะมีการเชื่อมโยงกับรหัสสาขา โดย ใน 1 สาขา สามารถ มีคลังสินค้าได้ไม่จำกัดเช่นกัน

  บันทึกรหัสกลุ่มแหล่งที่มาของสินค้า เป็นการตั้งรหัสกลุ่มแหล่งที่มาของสินค้า เพื่อ แยกกลุ่มว่าสินค้านี้มาจาก Supplier กลุ่มใด เป็นต้น

  บันทึกรหัสแหล่งที่มาของสินค้า จะใช้สำหรับ การตั้งรหัสแหล่งที่มาของสินค้า หรือ Supplier ซึ่งจะใช้ในการรับสินค้าเข้า สต๊อก

  บันทึกรหัสกลุ่มสินค้า เป็นการตั้งรหัสกลุ่มของสินค้า เพื่อ แยกสินค้านี้อยู่ในกลุ่มใด

  บันทึกรหัสยี่ห้อสินค้า เป็นการตั้งรหัสยี่ห้อของสินค้า เพื่อ แยกสินค้านี้ว่าอยู่ในยี่ห้อ ใด

  บันทึกรหัสสีสินค้า เป็นการตั้งรหัสสีของสินค้า เพื่อ แยกสินค้านี้อยู่ว่าในกลุ่มของสี ใด

  บันทึกรหัสรุ่นสินค้า เป็นการตั้งรหัสรุ่นของสินค้า เพื่อ แยกสินค้านี้อยู่ว่าในรุ่น ใด

  บันทึกรหัสสินค้า เป็นการตั้งรหัสสินค้า โดยระบบจะรองรับรหัสสินค้าได้ 15 หลัก โดยรองรับการคำนวณต้นทุนของสินค้าแต่ละรหัส ได้ โดยรองรับ ต้นทุน แบบ มาตราฐาน , เฉลี่ย , FIFO , LIFO หรือ ไม่คิดต้นทุน และ สามารถ กำหนดได้ว่ารหัสนี้จะ ตัดสต็อก หรือ ไม่ตัดสต็อก อีกทั้งสามารถ กำหนดจุดต่ำสุด และ จุดสูงสุดของสินค้า ได้ อีกทั้ง รองรับการแตกหน่วยสินค้าแบบ หลายหน่วยนับ และ สินค้าแบบมี Serial No. ได้

ระบบการจัดการ

  บันทึกการรับสินค้า เป็นระบบการรับสินค้า เข้าสู่ คลังสินค้า โดยสามารถพิมพ์ใบรับสินค้า ออกมาได้ โดย การบันทึกสามารถ ระบุ แหล่งที่มาของสินค้า , ประเภทของการรับสินค้า โดย ระบบจะคำนวณ ราคาทุนของสินค้า ให้โดยอัตโนมัติ

  บันทึกการเบิกสินค้า เป็นระบบการเบิกสินค้า โดยเมื่อมีบันทึก การเบิกสินค้า ระบบจะทำการตัดสินค้าออกจาก สต๊อก โดยสามารถพิมพ์ใบเบิกสินค้า ออกมาได้ โดย การบันทึกสามารถ ระบุ ผู้เบิกสินค้า และ ประเภทของการเบิกสินค้า โดย ระบบจะคำนวณ ราคาทุนของสินค้า ให้โดยอัตโนมัติ

  บันทึกการยืมสินค้า เป็นระบบการยืมสินค้าโดยเมื่อมีการยืม ระบบจะทำการตัดสินค้าที่ทำการยืม ออกจาก สต๊อก โดยสามารถพิมพ์ใบยืมสินค้า ออกมาได้ โดย การบันทึกสามารถ ระบุ ผู้ยืมสินค้า และ ระบบจะคำนวณ ราคาทุนของสินค้า ให้โดยอัตโนมัติ

  บันทึกการคืนสินค้า เป็นระบบการคืนสินค้า โดยเมื่อมีการคืน ระบบจะทำการคืนสินค้าที่ทำการยืม ให้กลับสู่ สต๊อก โดยสามารถพิมพ์ใบคืนสินค้า ออกมาได้ โดย การบันทึกสามารถ ระบุ ผู้คืนสินค้า และ จำนวนสินค้า ที่คืน และ ระบบจะคำนวณ ราคาทุนของสินค้า ให้โดยอัตโนมัติ ในการคืนสินค้า ระบบจะอ้างอิง เอกสารจากการยืมสินค้า และ ใน เอกสารการยืมในแต่ละครั้ง สามารถทำการคืนได้มากกว่าหนึ่งครั้ง

  บันทึกการส่งซ่อม / เครม สินค้า เป็นระบบการส่งซ่อม/เครม สินค้าให้แก่ Supplier โดยเมื่อมีการบันทึกข้อมูล ระบบจะทำการตัดสินค้าที่ทำการส่ง ซ่อม/เครม ออกจาก สต๊อก โดยสามารถพิมพ์ใบส่งซ่อม/เครม สินค้า ออกมาได้ โดย การบันทึกสามารถ ระบุ แหล่งที่มาของสินค้า , ผู้ส่ง ซ่อม/เครม และ ระบบจะคำนวณ ราคาทุนของสินค้า ให้โดยอัตโนมัติ

  บันทึกการรับสินค้าจากการส่งซ่อม / เครม เป็นระบบการรับสินค้าจากการส่งซ่อม / เครม โดยเมื่อมีการบันทึก ระบบจะทำการรับ สินค้าที่ทำการส่งซ่อม / เครม ให้กลับสู่ สต๊อก โดยสามารถพิมพ์ใบรับสินค้า ออกมาได้ โดย การบันทึกสามารถ ระบุ ผู้รับสินค้า และ จำนวนสินค้า ที่รับ และ ระบบจะคำนวณ ราคาทุนของสินค้า ให้โดยอัตโนมัติ ในการรับสินค้าจากการส่งซ่อม / เครม ระบบจะอ้างอิง เอกสารจากการส่งสินค้าจากการส่งซ่อม / เครม

  บันทึกการโอนสินค้าระหว่างคลัง เป็นระบบการโอนสินค้าระหว่างคลังสินค้า โดยการบันทึกต้องระบุ คลังต้นทาง และ คลังปลายทางที่จะทำการโอนสินค้า โดยระบบจะทำการตัดสต๊อกคลังต้นทาง และ นำเข้าสต๊อกคลังปลายทาง พร้อมทั้ง คำนวณ ราคาทุนของสินค้า ให้โดยอัตโนมัติ

ระบบการรายงาน

    เป็นระบบ รายงาน ต่างๆ รวมไปถีงรายงานเชิงวิเคราะห์ โดยแบ่ง การรายงาน ออกเป็นหมวดหมู่ดังนี้

รายงานการรับสินค้า รายงานการเบิกสินค้า
 - รายงานสรุปการรับสินค้าประจำวัน
 - รายงานสรุปการรับสินค้าตามประเภทการรับ
 - รายงานสรุปการรับสินค้าตามรหัสแหล่งที่มา
 - รายงานสรุปการรับสินค้าตามรหัสสินค้า
 - รายงานสรุปการรับสินค้าตามรหัสคลัง
 - รายงานสรุปการรับสินค้าตาม Serial No.


 - รายงานสรุปการเบิกสินค้าประจำวัน
 - รายงานสรุปการเบิกสินค้าตามรหัสประเภทการเบิก
 - รายงานสรุปการเบิกสินค้าตามรหัสผู้เบิก
 - รายงานสรุปการเบิกสินค้าตามเลขที่อ้างอิง
 - รายงานสรุปการเบิกสินค้าตามรหัสสินค้า
 - รายงานสรุปการเบิกสินค้าตามรหัสคลัง
 - รายงานสรุปการเบิกสินค้าตาม Serial No.

รายงานการยืมสินค้า รายงานการคืนสินค้า
 - รายงานสรุปการยืมสินค้าประจำวัน
 - รายงานสรุปการยืมสินค้าตามวันกำหนดการส่งคืน
 - รายงานสรุปการยืมสินค้าตามรหัสผู้ยืม
 - รายงานสรุปการยืมสินค้าตามรหัสสินค้า
 - รายงานสรุปการยืมสินค้าตามรหัสคลัง
 - รายงานสรุปการยืมสินค้าตามสถานะ

 - รายงานสรุปการคืนสินค้าประจำวัน
 - รายงานสรุปการคืนสินค้าตามวันกำหนดส่งคืน
 - รายงานสรุปการคืนตามรหัสผู้ยืม
 - รายงานสรุปการคืนตามรหัสสินค้า
 - รายงานสรุปการคืนตามรหัสคลัง


รายงานการส่งสินค้าซ่อม/เครม รายงานการรับสินค้าจากการส่งสินค้าซ่อม/เครม
 - รายงานสรุปการส่งซ่อม / เครม สินค้าประจำวัน
 - รายงานสรุปการส่งซ่อม / เครม สินค้าตามกำหนดรับสินค้า
 - รายงานสรุปการส่งซ่อม / เครม สินค้าตามรหัสแหล่งที่มา
 - รายงานสรุปการส่งซ่อม / เครม สินค้าตามรหัสสินค้า
 - รายงานสรุปการส่งซ่อม / เครม สินค้าตามรหัสคลัง
 - รายงานสรุปการส่งซ่อม / เครม สินค้าตามสถานะ

 - รายงานสรุปการรับสินค้าจากการ ส่งซ่อม / เครม สินค้าประจำวัน
 - รายงานสรุปการรับสินค้าจากการ ส่งซ่อม / เครม ตามกำหนดรับสินค้า
 - รายงานสรุปการรับสินค้าจากการ ส่งซ่อม / เครม ตามรหัสแหล่งที่มา
 - รายงานสรุปการรับสินค้าจากการ ส่งซ่อม / เครม ตามรหัสสินค้า
 - รายงานสรุปการรับสินค้าจากการ ส่งซ่อม / เครม ตามรหัสคลัง


รายงานสินค้าคงเหลือ รายงานการโอนสินค้าระหว่างคลัง
 - รายงานสินค้าคงเหลือตามรหัสสินค้า
 - รายงานสินค้าคงเหลือแยกตามรหัสคลัง
 - รายงานสินค้าคงเหลือตามรหัสกลุ่มสินค้า
 - รายงานสินค้าคงเหลือตามรหัสยี่ห้อ
 - รายงานสินค้าคงเหลือต่ำกว่าจุดต่ำสุด
 - รายงานสินค้าคงเหลือสูงกว่าจุดสูงสุด
 - รายงานสินค้าคงเหลือแยกตาม Serial No.
 - รายงานสต๊อกการ์ด

 - รายงานสรุปการโอนสินค้าระหว่างคลังตามรหัสสินค้า
 - รายงานสรุปการโอนสินค้าระหว่างคลังตามรหัสคลังต้นทาง
 - รายงานสรุปการโอนสินค้าระหว่างคลังตามรหัสคลังปลายทาง


รายงานเชิงวิเคราะห์
 - รายงานวิเคราะห์มูลค่าการรับเข้าสินค้าตามรหัสคลังประจำปี
 - รายงานวิเคราะห์มูลค่าการเบิกสินค้าตามรหัสคลังประจำปี
 - รายงานวิเคราะห์จำนวนการรับเข้า/เบิกออกตามรหัสสินค้าประจำปี
 - รายงานวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าตามรหัสสินค้า
 - รายงานวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าตามรหัสแหล่งที่มา

ระบบอรรถประโยชน์

    - User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อน User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม โดยแยกได้ว่า สามารถใช้งานโปรแกรม ได้หรือไม่ และ สามารถกำหนดระดับของผู้ใช้งาน
      ว่าเป็น Normal user หรือ Advance user โดย Normal user จะมองเห็นเฉพาะสาขาของตนเอง ส่วน Advance user จะมองเห็นข้อมูลของทุกสาขา เป็นต้น

    - การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , ลบข้อมูล และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งสามารถ กำหนดได้ในแต่ละฟอร์มการทำงาน

    - การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิเช่น การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรม

    - ตั้งเลขที่เอกสารเป็นระบบตั้งค่าของการ Running เลขที่เอกสารต่างๆ อาทิเช่น เลขที่ใบรับสินค้า , เลขที่ใบเบิก เป็นต้น โดยเลขที่เอกสารของแต่ละสาขาจะทำการ Running แยกจากกัน

    - User Log out ใช้สำหรับ ปิดการเข้าใช้งานโปรแกรม

    - ล้างข้อมูลชั่วคราว ใช้สำหรับลบข้อมูลชั่วคราว ( Temporary Data ) ที่ค้างจากการประมวลผลออกจากระบบ

    - ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม ( Help program ) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย

คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมคลังสินค้า , โปรแกรมสโตร์ , โปรแกรมสต็อก

   - ตั้งรหัสสินค้าได้ 15 ตัวอักษรและรองรับสินค้าได้หลายแบบอาทิเช่น สินค้าปกติ , สินค้ามี Serial Number , สินค้าประเภทบริการ และ สินค้าที่ไม่มีการตัดสต็อก
   - ไม่จำกัดจำนวนสินค้า
   - ไม่จำกัดปริมาณข้อมูล
   - สามารถคำนวณต้นทุนของสินค้า แบบ ต้นทุนมาตราฐาน , ต้นทุนเฉลีย , ต้นทุน FIFO , ต้นทุน LIFO และ ไม่คิดต้นทุน
   - รองรับการทำงานได้มากถึง 99 สาขา
   - ในแต่ละสาขาสามารถสร้างคลังสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวน
   - สามารถโอนสินค้าระหว่างคลังได้
   - สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ อาทิเช่น ใบรับสินค้า , ใบเบิกสินค้า , ใบยิม , ใบคืน , ใบส่งซ่อม/ส่งเครมสินค้า
   - รองรับการทำงานบน Internet ( Web Application )
   - เชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละระบบโดยอัตโนมัติ
   - สามารถรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟได้
   - สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF , Excel , DBF , HTML , Word และ Text File
   - รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
   - ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003,XP,Vista,Win 7 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
   - รองรับการทำงานร่วมกับ AJAX
   - มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
 Nanosoft & Solution Ltd.
 175/5 Moo 7 Tambon Padad Amphur Muang Chiangmai Thailand 50100
 Tel : 053-444-111 , Fax : 053-444-115 , Email : info@nanosoft.co.th , Website : http://www.nanosoft.co.th
 Copyright (c) by Nanosoft & Solution Ltd. All rights reserved.